Gmina Płońsk 09 – 100 Płońsk  Ul. 19 – go Stycznia 39

tel. /0 23/ 662 56 35, 662 56 89, fax.  662 24 26

e-mail : zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

   

 

Płońsk, dnia 19.08.2010r.

 

OGŁOSZENIE O ROZPOZNANIU CENOWYM

 

 

o szacunkowej wartości poniżej 14.000 euro

 

 

Gmina Płońsk reprezentowana przez Wójta Gminy Płońsk

09-100 Płońsk, ul. 19-go Stycznia 39

tel. (0-23) 662 56 35, fax. (0-23) 662 24 26

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl, strona www: www.ugplonsk.bip.org.pl

ogłasza wykonanie zadań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

 

Realizacja projektu pn.:„ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płońsk” w ramach Działania 321. „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2007 – 2013

 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

Przedmiotem zamówienia jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków pracujących na bazie złoża biologicznego wspomaganego osadem czynnym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, tj.

- bioreaktorami oczyszczalni,

- rurociągami i armaturą,

- przepompowniami ścieków oczyszczonych i surowych,

- Studniami chłonnymi w nasypie,

- materiałami elektrycznymi.

Materiały użyte do wykonania oczyszczalni ścieków muszą posiadać aprobaty techniczne bądź certyfikaty zgodności.

 

2. Opracowywanie i przekazywanie Zamawiającemu codziennie niezbędnych informacji  związanych z realizacją nadzorowanej inwestycji.

3. Zakres przedmiotu zamówienia – pełnienie czynności Inspektora Nadzoru z ramienia Zamawiającego zgodnie z art. 25 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz.1373 ze zm.).

2. Wymagania jakościowe :

    

a)      posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalnościach wynikających z zakresu planowanej inwestycji tj. minimum : w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej lub instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnej z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do izby Inżynierów Budownictwa na podstawie art. 14 ustawy z dn. 7.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.)

 

3.Kryteria wyboru – 100 % cena wykonania zadania.

 

4.Termin realizacji zamówienia :      od chwili podpisania umowy do 15.11.2010 r. (okres realizacji inwestycji).

 

  1. Okres gwarancji :                                                    nie dotyczy
  2. Warunki płatności :                                      przelew 30 dni
  3. Inne (kryteria w zależności od specyfiki zamówienia)

 

5. Forma złożenia oferty :

 

Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 23.08.2010 roku do godziny 1130 w formie :

Ø      Pisemnej (osobiście, listownie) na adres : 

Urząd Gminy Płońsk

09 - 100 Płońsk  Ul. 19 – go Stycznia 39

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami są:

Jerzy Ryziński - Inspektor ds. inwestycji i pozyskiwania środków.

 tel. (023) 662 56 35 wew. 47, fax. (023) 662 24 26 w godz. 800 - 1600, pokój nr 5,

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA :

- Oferta wraz z załącznikami

                 

 

    Wójt Gminy Płońsk

                                                                                                                     

/-/Aleksander Jarosławski

 

                     Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płońsk

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-08-19 17:01:18
 • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2010-08-26 12:43:43
 • Liczba odsłon: 740
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1897581]

przewiń do góry