Gmina Płońsk 09 – 100 Płońsk   Ul. 19 – go Stycznia 39

tel. /0 23/ 662 56 35, 662 56 89, fax.   662 24 26

e-mail : zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

 

o szacunkowej wartości powyżej 14.000 euro i poniżej warto ś ci progowych, wynikaj ą cych z

rozporz ą dzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych

 

 

 

Wójt Gminy Płońsk

09-100 Płońsk, ul. 19-go Stycznia 39

tel. (0-23)662 56 35, fax. (0-23) 662 24 26

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl , strona www: www.ugplonsk.bip.org.pl

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płońsk

Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami :

Teresa Giżyńska – Sekretarz Gminy Płońsk,

tel. (0-23) 662 56 35 wew. 38, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 8 00 - 16 00 , pokój nr 2,

Jerzy Ryziński – Inspektor ds. Inwestycji i pozyskiwania środków,

Ilona Sklepińska –Inspektor ds. zamówień publicznych,

tel. (0-23) 662 56 35 wew. 47, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 8 00 - 16 00 , pokój nr 5,

 

Określenie przedmiotu zamówienia :

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Kod CPV

45232430 – 5 (roboty w zakresie uzdatniania wody),

45232421 – 9 (roboty w zakresie oczyszczania ś cieków),

45111200 – 0 (roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow ę , roboty  

                        ziemne),

45232410 – 9 (roboty budowlane w zakresie budowy wodoci ą gów i ruroci ą gów od    

                        oprowadzania ś cieków),

45232423 – 3 (roboty budowlane w zakresie kanałów ś ciekowych),

45255600 – 5 (roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji),

45232400 – 6 (przepompownie ś cieków),

45231300 – 8 (roboty w zakresie kanalizacji ś ciekowej),

45310000 – 3 (roboty w zakresie instalacji elektrycznych)

 

Przedmiotem inwestycji jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płońsk

 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje :

Przedmiotem zamówienia jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków pracujących na bazie złoża biologicznego wspomaganego osadem czynnym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, tj.

- bioreaktorami oczyszczalni,

- rurociągami i armaturą,

- przepompowniami ścieków oczyszczonych i surowych,

 

- Studniami chłonnymi w nasypie,

- materiałami elektrycznymi.

Materiały użyte do wykonania oczyszczalni ścieków muszą posiadać aprobaty techniczne bądź certyfikaty zgodności.

Szczegółowy zakres przedsięwzięcia zawarty jest w przedmiarach robót i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, stanowiących załącznik do SIWZ i będących integralną częścią SIWZ.

 

Wszystkie prace i związane z nimi czynności muszą być wykonane zgodnie z szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, przedmiarami, kosztorysem ofertowym i stosownymi przepisami prawa budowlanego oraz istniejącymi przepisami i instrukcjami branżowymi.

.

Uzasadnienie wyboru wykonawcy :

Najkorzystniejsza cena.

Nazwa i adres wykonawcy :

Konsorcjum :

Aquatech Sp. z o.o.

Ul. Poznańska 19, 18 – 400 Łomża

 

Ekobud Wojciech Babiński

Ul. Poznańska 19, 18 – 400 Łomża

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA :

- Ogłoszenie

                                                                                                         

 

                                                                                                             Wójt Gminy Płońsk

                                                                                                         

                                                                                                       /-/ Aleksander Jarosławski

 

 

Płońsk, dnia 23.08.2010r.

 

                                  Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płońsk

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-08-23 13:15:35
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-08-24 12:48:13
  • Liczba odsłon: 86
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1907448]

przewiń do góry