Gmina Płońsk 09 – 100 Płońsk  Ul. 19 – go Stycznia 39

tel. /0 23/ 662 56 35, 662 56 89, fax.  662 24 26

e-mail : zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

  

Płońsk, dnia 23.08.2010r.

Gmina Płońsk

reprezentowana przez Wójta Gminy Płońsk

09-100 Płońsk, ul. 19-go Stycznia 39

tel. (0-23) 662 56 35, fax. (0-23) 662 24 26

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl,

strona www: www.ugplonsk.bip.org.pl

 

Znak sprawy ZP – 341/7633/P/03/10

 

Dokumentacja z przeprowadzonego

ROZPOZNANIA CENOWEGO

o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro

 

zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)

 

ustawy nie stosuje się

  1. W celu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

 

Realizacja projektu pn.:„ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płońsk” w ramach Działania 321. „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2007 – 2013

 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

Przedmiotem zamówienia jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków pracujących na bazie złoża biologicznego wspomaganego osadem czynnym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, tj.

- bioreaktorami oczyszczalni,

- rurociągami i armaturą,

- przepompowniami ścieków oczyszczonych i surowych,

- Studniami chłonnymi w nasypie,

- materiałami elektrycznymi.

Materiały użyte do wykonania oczyszczalni ścieków muszą posiadać aprobaty techniczne bądź certyfikaty zgodności.

 

2. Opracowywanie i przekazywanie Zamawiającemu codziennie niezbędnych informacji  związanych z realizacją nadzorowanej inwestycji.

3. Zakres przedmiotu zamówienia – pełnienie czynności Inspektora Nadzoru z ramienia Zamawiającego zgodnie z art. 25 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz.1373 ze zm.).

które jest dostawą* / usługą* / robotą budowlaną*, przeprowadzono rozeznanie cenowe [zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) ustawy nie stosuje się ]

 

Wartość szacunkowa zamówienia w złotówkach wynosi : 31.378,87 zł netto.

Kod CPV

71300000 – 1 (Usługi inżynieryjne),

71247000 – 1 (Nadzór nad robotami budowlanymi).

  1. Dla zamówień poniżej 14 000 euro netto w dniu 19.08.2010 roku zaproszono do udziału w postępowaniu niżej wymienionych Wykonawców:

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres, telefon

Uwagi

1.

TERMA – POL

Krzysztof Fronczak

Ul. Baboszewska 13A

09 – 100 Płońsk

Nie złożono oferty

2.

PHU MATPOL GROUP

Michał Matuszewski

Ul. Młodzieżowa 29/68

09 – 100 Płońsk

Złożono ofertę

3.

Usługi Sanitarne

Inż. Janusz Białorucki

Ul. Warszawska 21

09 – 100 Płońsk

Nie złożono oferty

4.

Firma Usługowo – Handlowa „LIDER” Ostapowski Wojciech

Ul. Środkowa 4

09 – 100 Płońsk

Złożono ofertę

 

Ogłoszenie o rozpoznaniu cenowym zostało umieszczone na stronie BIP Gminy Płońsk oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Płońsku.

 

 

  1. W terminie do dnia 23.08.2010 roku do godziny 1130 przedstawiono poniższe oferty:

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

Uwagi

1.

PHU MATPOL GROUP

Michał Matuszewski

Ul. Młodzieżowa 29/68, 09 – 100 Płońsk

18.000,00

21.960,00

 

2.

Firma Usługowo – Handlowa „LIDER” Ostapowski Wojciech

Ul. Środkowa 4, 09 – 100 Płońsk

16.900,00

20.618,00

 

 

  1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej :

WYBRANA OFERTA:

 

Nazwa i adres Wykonawcy    Firma Usługowo – Handlowa „LIDER”

    Ostapowski Wojciech

    Ul. Środkowa 4, 09 – 100 Płońsk

 

Oferta spełnia wymagania zawarte w Formularzu Oferty i jest korzystna cenowo.

                                                                                        Komisja w składzie :

1. /-/ Jerzy Ryziński

 

2. /-/ Ilona Sklepińska

 

3. /-/ Agnieszka Wrońska

 

                                                                       ZATWIERDZAM*/NIE ZATWIERDZAM*

                                                                      

                             Wójt Gminy Płońsk

                      

                        /-/ Aleksander Jarosławski

                                                                                               

Płońsk, dnia 23.08.2010 roku

*niepotrzebne skreślić

                   Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płońsk

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-08-24 14:19:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-08-26 12:47:45
  • Liczba odsłon: 124
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1897472]

przewiń do góry