Płońsk, dnia 01.09.2010r.

 

OGŁOSZENIE O ROZPOZNANIU CENOWYM

 

 

o szacunkowej wartości poniżej 14.000 euro

 

 

Gmina Płońsk reprezentowana przez Wójta Gminy Płońsk

09-100 Płońsk, ul. 19-go Stycznia 39

tel. (0-23) 662 56 35, fax. (0-23) 662 24 26

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl , strona www: www.ugplonsk.bip.org.pl

ogłasza wykonanie zadań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

 

        Realizacja projektu drogowego pn.:„ Przebudowa dróg Kompleks Koziminy ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Regionalny system transportowy” Działanie 3.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

 

W następującym zakresie :

1. Nadzór nad budową dróg Kompleks Koziminy

 

W skład robót budowlanych wchodzą następujące prace:

I. Przebudowa dróg Kompleks Koziminy na odcinku od km 0+000,00 do km 2+455,00 – etap I.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa dróg Kompleks Koziminy na odcinku od km 0+000,00 do km 2+455,00

 

Roboty podzielone zostały na etapy:

 

- roboty przygotowawcze

- podbudowa

- nawierzchnia

- zjazdy

- pobocza

- oznakowanie

- odwodnienie

- inne

 

II. Przebudowa dróg Kompleks Koziminy na odcinku od km 0+000,00 do km 1+519,00 – etap II.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa dróg Kompleks Koziminy na odcinku od km 0+000,00 do km 1+519,00

 

Roboty podzielone zostały na etapy:

 

- roboty przygotowawcze

- podbudowa

- nawierzchnia

- zjazdy

- pobocza

- oznakowanie

- odwodnienie

 

2. O pracowywanie i przekazywanie Zamawiającemu codziennie niezbędnych informacji   związanych z realizacją nadzorowanej inwestycji.

 

 

3. Zakres przedmiotu zamówienia – pełnienie czynności Inspektora Nadzoru z ramienia Zamawiającego zgodnie z art. 25 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz.1373 ze zm.).

2. Wymagania jakościowe :

    

a)       posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalnościach wynikających z zakresu planowanej inwestycji tj. minimum : drogowej, konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie budowy dróg z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do izby Inżynierów Budownictwa na podstawie art. 14 ustawy z dn. 7.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.)

b)       przedstawienie minimum jednej referencji.

 

3.Kryteria wyboru – 100 % cena wykonania zadania.

 

4.Termin realizacji zamówienia :      od chwili podpisania umowy do 30.11.2010 r. (okres realizacji inwestycji).

 

  1. Okres gwarancji :                                                    nie dotyczy
  2. Warunki płatności :                                      przelew 30 dni
  3. Inne (kryteria w zależności od specyfiki zamówienia)

 

5. Forma złożenia oferty :

 

Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 06.09.2010 roku do godziny 11 30 w formie :

Ø       Pisemnej (osobiście, listownie) na adres :  

Urząd Gminy Płońsk

09 - 100 Płońsk   Ul. 19 – go Stycznia 39

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami są:

Jerzy Ryziński - Inspektor ds. inwestycji i pozyskiwania środków.

  tel. (0-23) 662 56 35 wew. 47, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 8 00 - 16 00 , pokój nr 5,

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA :

- Oferta wraz z załącznikami

 

    Wójt Gminy Płońsk

                                                                                                                     

/-/Aleksander Jarosławski

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-09-01 15:38:22
 • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2010-09-06 11:32:02
 • Liczba odsłon: 105
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1907279]

przewiń do góry