Gmina Płońsk 09 – 100 Płońsk  Ul. 19 – go Stycznia 39

tel. /0 23/ 662 56 35, 662 56 89, fax.  662 24 26

e-mail : zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

  

Płońsk, dn. 07.09.2010r.

 

ZP – 341/7041/DG/04/10

ZAWIADOMIENIE  
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Płońsk

ul.19-go Stycznia 39, 09-100 Płońsk

tel. 023 6625635, fax. 023 6622426

www.ugplonsk.bip.org.pl

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Rodzaj zamówienia – robota budowlana

 

Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony

Nazwa zadania Remont dróg gminnych

STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT:

 

Liczba złożonych ofert na poszczególne zadania: 4

 

Numer oferty

Nazwa firmy (imię i nazwisko), siedziby (miejsce zamieszkania) i adresy Wykonawców

Liczba pkt. w kryterium cena

Razem

01

STRABAG Sp. z o.o.

Ul. Parzniewska 10, 05 – 800 Pruszków

65

65

02

Konsorcjum :

„DROGBUD” Podkarpacki Holding

Budowy Dróg Sp. z o.o.

Ul. 1 Maja 42, 38 – 100 Strzyżów

 

Mazowieckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROGBUD” Sp. z o.o.

Ul. Inżynierska 32, 96 – 500 Sochaczew

82

82

04

Przedsiębiorstwo Robót

Drogowo Mostowych Sp. z o.o.

Ul. 19 – go Stycznia 62, 09 – 100 Płońsk

100

100

 

 

WYBRANA OFERTA:

 

Nazwa i adres Wykonawcy   Przedsiębiorstwo Robót

Drogowo Mostowych Sp. z o.o.

Ul. 19 – go Stycznia 62, 09 – 100 Płońsk

 

Cena wybranej oferty2.303.121,81 złotych

Słownie: (dwa miliony trzysta trzy tysiące sto dwadzieścia jeden 81/100 złotych)

 

Cena najtańszej oferty – 2.303.121,81 złotych

Słownie: (dwa miliony trzysta trzy tysiące sto dwadzieścia jeden 81/100 złotych)

 

 

Uzasadnienie wyboru :

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust 1 ustawy PZP oraz Kodeks Cywilny. Wykonawca wykazał, że spełnia warunki udziału w przetargu i zaoferował najniższą cenę. W niniejszym postępowaniu, najniższa cena była jedynym kryterium oceny ofert.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP Wójt Gminy w Płońsku, ul. 19-go Stycznia 39 informuje, że z prowadzonego postępowania został wykluczony jeden wykonawca.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP Wójt Gminy w Płońsku, ul. 19-go Stycznia 39 informuje, że w prowadzonym postępowaniu  została odrzucona jedna oferta.

 

Zawarcie umowy :

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego działając na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 upzp, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

 

Środki ochrony prawnej :

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy Płońsk

                                                                                                         

                                                                                                       /-/Aleksander Jarosławski

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-09-07 08:48:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-09-07 08:48:51
  • Liczba odsłon: 51
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1895275]

przewiń do góry