Gmina Płońsk 09 – 100 Płońsk   Ul. 19 – go Stycznia 39

tel. /0 23/ 662 56 35, 662 56 89, fax.   662 24 26

e-mail : zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

   

Płońsk, dn. 07.09.2010r.

 

ZP – 341/7041/DG/06/10

 

ZAWIADOMIENIE
O ODRZUCENIU OFERTY

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Płońsk

ul.19-go Stycznia 39, 09-100 Płońsk

tel. 023 6625635, fax. 023 6622426

www.ugplonsk.bip.org.pl

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Rodzaj zamówienia – robota budowlana

 

Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony

Nazwa zadania Remont dróg gminnych

Liczba złożonych ofert na poszczególne zadania: 4

 

ODRZUCONA OFERTA:

 

Nazwa Wykonawcy Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów

      „WAPNOPOL” Sp. z o.o.

                                  Ul. Młodzieżowa 3/32, 09 – 100 Płońsk

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP Urząd Gminy w Płońsku, ul. 19-go Stycznia 39 informuje, że w prowadzonym postępowaniu   została odrzucona jedna oferta.

 

Uzasadnienie faktyczne :

Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

 

            Zgodnie z w/w artykułem proszę w terminie do 31.08.2010r. o uzupełnienie następujących dokumentów :

1. Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą, niż wartość złożonej oferty brutto .

W przetargu wartość złożonej oferty wynosi 3.071.803,60 złotych brutto. Polisa natomiast wystawiona jest na kwotę 1.000.000,00 złotych.

 

W/w dokumenty muszą spełniać przez wykonawcę warunek udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert. (23.08.2010 r. -   termin składania ofert).

 

Wykonawca 26.08.2010 r. poinformował, że nie posiada polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę większą niż 1.000.000,00 zł, dlatego też został wykluczony z postępowania.

 

Uzasadnienie prawne :

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą, jak również zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 5 zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert.

 

 

                                                                                                         

Wójt Gminy Płońsk

 

                                                                                 /-/Aleksander Jarosławski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-09-07 08:50:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-09-14 12:37:54
  • Liczba odsłon: 85
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1894996]

przewiń do góry