Gmina Płońsk 09 – 100 Płońsk  Ul. 19 – go Stycznia 39

tel. /0 23/ 662 56 35, 662 56 89, fax.  662 24 26

e-mail : zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

Płońsk, dn. 07.09.2010r.

ZP – 341/7041/DG/05/10

 

 

ZAWIADOMIENIE
O WYKLUCZENIU WYKONAWCY

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Płońsk

ul.19-go Stycznia 39, 09-100 Płońsk

tel. 023 6625635, fax. 023 6622426

www.ugplonsk.bip.org.pl

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Rodzaj zamówienia – robota budowlana

 

Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony

Nazwa zadania Remont dróg gminnych

 

Liczba złożonych ofert na poszczególne zadania: 4

 

WYKLUCZONY WYKONAWCA:

 

Nazwa WykonawcyPrzedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów

      „WAPNOPOL” Sp. z o.o.

      Ul. Młodzieżowa 3/32, 09 – 100 Płońsk

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP Urząd Gminy w Płońsku, ul. 19-go Stycznia 39 informuje, że z prowadzonego postępowania został wykluczony jeden wykonawca.

 

Uzasadnienie faktyczne :

Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

 

            Zgodnie z w/w artykułem proszę w terminie do 31.08.2010r. o uzupełnienie następujących dokumentów :

1. Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą, niż wartość złożonej oferty brutto.

W przetargu wartość złożonej oferty wynosi 3.071.803,60 złotych brutto. Polisa natomiast wystawiona jest na kwotę 1.000.000,00 złotych.

 

W/w dokumenty muszą spełniać przez wykonawcę warunek udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert. (23.08.2010 r. -  termin składania ofert).

 

Wykonawca 26.08.2010 r. poinformował, że nie posiada polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę większą niż 1.000.000,00 zł.

 

Uzasadnienie prawne :

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 

Środki ochrony prawnej :

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

 

 

                                                                                                         

Wójt Gminy Płońsk

 

                                                                                 /-/Aleksander Jarosławski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-09-07 08:51:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-09-07 08:51:47
  • Liczba odsłon: 64
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1900928]

przewiń do góry