Płońsk, dnia 07.09.2010r.

Gmina Płońsk

reprezentowana przez Wójta Gminy Płońsk

09-100 Płońsk, ul. 19-go Stycznia 39

tel. (0-23) 662 56 35, fax. (0-23) 662 24 26

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl ,

strona www: www.ugplonsk.bip.org.pl

 

Znak sprawy ZP – 341/7041/KK/03/10

 

Dokumentacja z przeprowadzonego

ROZPOZNANIA CENOWEGO

o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro

 

zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

 

ustawy nie stosuje się

  1. W celu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

 

        Realizacja projektu drogowego pn.:„ Przebudowa dróg Kompleks Koziminy ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Regionalny system transportowy” Działanie 3.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

 

W następującym zakresie :

1. Nadzór nad budową dróg Kompleks Koziminy

 

W skład robót budowlanych wchodzą następujące prace:

I. Przebudowa dróg Kompleks Koziminy na odcinku od km 0+000,00 do km 2+455,00 – etap I.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa dróg Kompleks Koziminy na odcinku od km 0+000,00 do km 2+455,00

 

Roboty podzielone zostały na etapy:

 

- roboty przygotowawcze

- podbudowa

- nawierzchnia

- zjazdy

- pobocza

- oznakowanie

- odwodnienie

- inne

 

II. Przebudowa dróg Kompleks Koziminy na odcinku od km 0+000,00 do km 1+519,00 – etap II.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa dróg Kompleks Koziminy na odcinku od km 0+000,00 do km 1+519,00

 

Roboty podzielone zostały na etapy:

 

- roboty przygotowawcze

- podbudowa

- nawierzchnia

- zjazdy

- pobocza

- oznakowanie

- odwodnienie

 

2. O pracowywanie i przekazywanie Zamawiającemu codziennie niezbędnych informacji   związanych z realizacją nadzorowanej inwestycji.

3. Zakres przedmiotu zamówienia – pełnienie czynności Inspektora Nadzoru z ramienia Zamawiającego zgodnie z art. 25 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz.1373 ze zm.).

 

które jest dostawą* / usługą* / robotą budowlaną*, przeprowadzono rozeznanie cenowe [zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) ustawy nie stosuje się ]

 

Wartość szacunkowa zamówienia w złotówkach wynosi : 13.114,75 zł netto.

Kod CPV

71300000 – 1 ( Usługi inżynieryjne ),

71247000 – 1 ( Nadzór nad robotami budowlanymi ).

 

  1. Dla zamówień poniżej 14 000 euro netto w dniu 01.09.2010 roku zaproszono do udziału w postępowaniu niżej wymienionych Wykonawców:

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres, telefon

Uwagi

1.

 

P.H.U. „DROG – POL II s.c.”

 

Ul. Podmiejska 7,

09 – 100 Płońsk

Złożono ofertę

2.

 

Stanisław Lipski

 

ul. Płocka 88/15,

09 – 100 Płońsk

Złożono ofertę

3.

WILECH sc

Ul. Akacjowa 5

06 – 400 Ciechanów

Nie złożono oferty

 

Ogłoszenie o rozpoznaniu cenowym zostało umieszczone na stronie BIP Gminy Płońsk oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Płońsku.

 

 

  1. W terminie do dnia 06.09.2010 roku do godziny 11 30 przedstawiono poniższe oferty:

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

Uwagi

1.

P.H.U. „DROG – POL II s.c.”

Ul. Podmiejska 7, 09 – 100 Płońsk

10.000,00

12.200,00

 

2.

Stanisław Lipski

ul. Płocka 88/15, 09 – 100 Płońsk

11.000,00

13.420,00

 

 

  1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej :

WYBRANA OFERTA:

 

Nazwa i adres Wykonawcy     P.H.U. „DROG – POL II s.c.”

    Ul. Podmiejska 7, 09 – 100 Płońsk

 

Oferta spełnia wymagania zawarte w Formularzu Oferty i jest korzystna cenowo.

                                                                                        Komisja w składzie :

1. /-/ Jerzy Ryziński

 

2. /-/ Ilona Sklepińska

 

3. /-/ Wiesław Targalski

 

4. /-/ Agnieszka Wrońska

 

                                                                       ZATWIERDZAM*/ NIE ZATWIERDZAM *

                                                                      

Wójt Gminy Płońsk

                                                                                                                     

       /-/Aleksander Jarosławski

                                                                                               

*niepotrzebne skreślić

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-09-07 09:36:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-22 14:49:33
  • Liczba odsłon: 104
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1897167]

przewiń do góry