Gmina Płońsk 09 – 100 Płońsk   Ul. 19 – go Stycznia 39

tel. /0 23/ 662 56 35, 662 56 89, fax.   662 24 26

e-mail : zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

Płońsk, dnia 16.10.2010r.

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

 

o wartości przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo   zamówie ń publicznych

( t.j. Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759 z pó ź n. zm.)

 

 

 

Gmina Płońsk reprezentowana przez Wójta Gminy Płońsk

09-100 Płońsk, ul. 19-go Stycznia 39

tel. (0-23) 662 56 35, fax. (0-23) 662 24 26

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl , strona www: www.ugplonsk.bip.org.pl

 

ogłasza przetarg nieograniczony na

UDZIELENIE I OBSŁUGĘ KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU NA 2010 R.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 5 w godz. 8 00 – 16 00 w dniach od poniedziałku do piątku.

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających , o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

 

Termin realizacji zamówienia (w ymagany) – do 30.09.2024r. (do momentu spłaty kredytu).

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) 100 %.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami są:

Teresa Giżyńska – Sekretarz Gminy Płońsk, tel. (0-23) 662 56 35 wew. 38, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 8 00 - 16 00 , pokój nr 2,

Marianna Klimkiewicz – Skarbnik Gminy Płońsk, tel. (0-23) 662 56 35 wew. 42, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 8 00 - 16 00 , pokój nr 9

Ilona Sklepińska – Inspektor ds. zamówień publicznych , tel. (0-23) 662 56 35 wew. 47, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 8 00 - 16 00 , pokój nr 5,

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, sekretariat Urzędu Gminy w Płońsku.
Termin składania ofert upływa dnia 23 listopada 2010 roku o godz. 9 30 .

Wadium – zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20.000,00 zł.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 listopada 2010 roku o godz. 10 00 w siedzibie zamawiającego ( Sala Konferencyjna Urzędu Gminy ).

Termin związania ofertą wynosi 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy pzp oraz spełniający warunki i wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów , zastosowania aukcji elektronicznej .

Ogłoszenie zostało opublikowane w Dzieniku Urzędowym Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich pod numerem : Dz.U./S S202 16/10/2010 308308-2010-PL dnia 16 października 2010r.

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA :

- Ogłoszenie DUOPWE

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Oferta wraz z załącznikami

- Sprawozdania za 2008 rok,

- Sprawozdania za 2009 rok

- Sprawozdania za I półrocze 2010 rok,

- Uchwała RG, Prognoza długu, Opinia RIO.

 - ogłoszenie sprostowanie

                Wójt Gminy Płońsk

          

         /-/ Aleksander Jarosławski

 

 

 

 

Pytania i odpowiedzi

Pytanie z dnia 04.11.2010 r. - pobierz

Odpowiedź - pobierz

Sprawozdania, uchwały,  opinie - pobierz

Sprawozdania, uchwały,  opinie - pobierz

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-10-16 17:13:25
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-09 17:31:18
  • Liczba odsłon: 361
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1902019]

przewiń do góry