Zespół Szkół w Lisewie, 09 – 100 Płońsk,   Lisewo 48

          tel. /0 23/ 662 23 05, fax. 662 23 05

        e-mail : splisewo@wp.pl

 

Płońsk, dnia 08.11.2010r.

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

 

o szacunkowej wartości powyżej 14.000 euro i poniżej warto ś ci progowych, wynikających z

rozporz ą dzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówie ń

publicznych (Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759 z pó ź n. zm.)

 

 

Zespół Szkół w Lisewie reprezentowany przez Dyrektora Szkoły

09-100 Płońsk, Lisewo 48

tel. (0-23) 662 23 05, fax. (0-23) 662 23 05

e-mail: splisewo@wp.pl , strona www: www.ugplonsk.bip.org.pl

 

ogłasza przetarg nieograniczony na

 

PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ Z MATEMATYKI I MATEMATYKI Z FIZYKĄ

dla uczestników projektu „Rozwinąć skrzydła” Nr POKL.09.01.02-14-185/09 w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, biuro projektu w godz. 8 00 – 15 00 w dniach od poniedziałku do piątku.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających , o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

 

Termin realizacji zamówienia (w ymagany) – do 31.05.2012 r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) 100 %.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami są:

Bożena Gizińska – Koordynator Projektu,

tel. (0-23) 662 23 05, fax. (0-23) 662 23 05 w godz. 8 00 - 15 00 ,

Ilona Sklepińska – Inspektor ds. zamówień publicznych

tel. (0-23) 662 56 35 wew. 47, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 8 00 - 16 00 , pokój nr 5,

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, biuro projektu Zespołu Szkół w Lisewie.
Termin składania ofert upływa dnia 15 listopada 2010 roku o godz. 9 30 .

Wadium – zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 listopada 2010 roku o godz. 10 00 w siedzibie zamawiającego ( Sala Nr 6 Zespołu Szkół w Lisewie ).

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy pzp oraz spełniający warunki i wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów , zastosowania aukcji elektronicznej .

Ogłoszenie zostało umieszczone na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych w BZP pod numerem : 315395 – 2010 dnia 8 listopada 2010r.

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA :

- Ogłoszenie BZP

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Oferta wraz z załącznikami

                      Dyrektor Szkoły

 

                                                                                                                         /-/ Marek Mioduszewski

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-11-08 12:52:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-08 13:08:25
  • Liczba odsłon: 72
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1897200]

przewiń do góry