Gmina Płońsk 09 – 100 Płońsk  Ul. 19 – go Stycznia 39

tel. /0 23/ 662 56 35, 662 56 89, fax.  662 24 26

e-mail : zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

    

                 Płońsk, dn. 24.11.2010r.

 

ZP – 341/3054/03/10

ZAWIADOMIENIE  
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Płońsk

ul.19 – go Stycznia 39, 09 – 100 Płońsk

tel. 023 662 56 35, fax. 023 662 24 26

www.ugplonsk.bip.org.pl

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Rodzaj zamówienia – usługa

 

Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony

 

Nazwa zadaniaUdzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010 r.  

STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT:

 

Liczba złożonych ofert na poszczególne zadania: 4

 

 

Numer oferty

Nazwa firmy (imię i nazwisko), siedziby (miejsce zamieszkania) i adresy Wykonawców

Liczba pkt. w kryterium cena

Razem

01

Bank Spółdzielczy

w Nowym Dworze Mazowieckim

Oddział w Płońsku

Ul. Jędrzejewicza 1, 09 – 100 Płońsk

84

84

02

Bank Gospodarstwa Krajowego

Oddział w Warszawie

Ul. Warecka 11a, 00 – 034 Warszawa

100

100

03

Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie

Oddział w Płońsku

Ul. Jędrzejewicza 6, 09 – 100 Płońsk

96

96

04

Bank Spółdzielczy w Płońsku

Oddział w Płońsku

Ul. Płocka 28, 09 – 100 Płońsk

89

89

 

WYBRANA OFERTA:

 

Nazwa i adres Wykonawcy   Bank Gospodarstwa Krajowego

Oddział w Warszawie

Ul. Warecka 11a, 00 – 034 Warszawa

 

Cena wybranej oferty1.394.183,05 złotych

Słownie: (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt trzy 05/100 złotych)

 

Cena najtańszej oferty – 1.394.183,05 złotych

Słownie: (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt trzy 05/100 złotych)

 

 

Uzasadnienie wyboru :

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust 1 ustawy PZP oraz Kodeks Cywilny. Wykonawca wykazał, że spełnia warunki udziału w przetargu i zaoferował najniższą cenę. W niniejszym postępowaniu, najniższa cena była jedynym kryterium oceny ofert.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP Wójt Gminy w Płońsku, ul. 19-go Stycznia 39 informuje, że z prowadzonego postępowania nie został wykluczony żaden wykonawca.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP Wójt Gminy w Płońsku, ul. 19-go Stycznia 39 informuje, że w prowadzonym postępowaniu  nie została odrzucona żadna oferta.

 

Zawarcie umowy :

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego działając na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 upzp, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

 

Środki ochrony prawnej :

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

                           

                                                                                                                                         Sekretarz Gminy Płońsk

            /-/Teresa Giżyńska

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-11-24 12:07:31
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-24 12:07:31
  • Liczba odsłon: 64
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1907459]

przewiń do góry