Z załącznikami do uchwał można się zapoznać

w Urzędzie Gminy w Płońsku,

ul. 19-go Stycznia 39 - Biuro Rady

 

 

I SESJA RADY GMINY  PŁOŃSK

z 30 listopada 2010 roku1. Uchwała Nr I/1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy - pobierz
2. Uchwała Nr I/2/2010 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy - pobierz
3. Uchwała Nr I/3/2010 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Planowania, Budżetu i Finansów Rady Gminy Płońsk - pobierz
4. Uchwała Nr I/4/2010 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Płońsk - pobierz
5. Uchwała Nr I/5/2010 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolno - Gospodarczej Rady Gminy Płońsk - pobierz
6. Uchwała Nr I/6/2010 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Płońsk - pobierz
7. Uchwała Nr I/7/2010 w sprawie wyboru przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy Płońsk - pobierz


II SESJA RADY GMINY  PŁOŃSK

z 06 grudnia 2010 roku

1. Uchwała Nr II/8/2010 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Płońsk - pobierz
2. Uchwała Nr II/9/2010 w sprawie diet przysługujących radnym gminy - pobierz
3. Uchwała Nr II/10/2010 w sprawie ustalenia diet dla sołtysów - pobierz
4. Uchwała Nr II/11/2010 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Płońsk na 2010 rok - pobierz
5. Uchwała Nr II/12/2010 zmieniająca uchwałę Nr XLI/243/2010 Rady Gminy Płońsk z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - pobierz

 

III SESJA RADY GMINY  PŁOŃSK

z 29 grudnia 2010 roku

1. Uchwała Nr III/13/2010 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońsk na lata 2011 - 2024 - pobierz
2. Uchwała Nr III/14/2010 Uchwała Budżetowa Gminy Płońsk na 2011 rok - pobierz
3. Uchwała Nr III/15/2010 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania - pobierz
4. Uchwała Nr III/16/2010 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010 - 2015 - pobierz
5. Uchwała Nr III/17/2010 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płońsk - pobierz
6. Uchwała Nr III/18/2010 w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2011 rok - pobierz
7. Uchwała Nr III/19/2010 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Płońsk na 2010 rok - pobierz
8. Uchwała Nr III/20/2010 w sprawie ustalenia opłat za wodę pobieraną z gminnych urządzeń wodociągowych i za ścieki wprowadzane do gminnych urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Płońsk - pobierz
9. Uchwała Nr III/21/2010 zmieniająca Uchwałę Nr XLVII/286/10 Rady Gminy Płońsk z dnia 20 września 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego - pobierz


IV SESJA RADY GMINY  PŁOŃSK

z 19 stycznia 2011 roku

1. Uchwała Nr IV/22/2011 w sprawie nieodpłatnego nabycia własności nieruchomości położonej w miejscowości Skarżyn - pobierz
2. Uchwała Nr IV/23/2011 w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również ich pobierania - pobierz

3. Uchwała Nr IV/24/2011 w sprawie wyboru sołtysów i rad sołeckich - pobierz
4. Uchwała Nr IV/25/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Płońsk na 2011 rok - pobierz
5. Uchwała Nr IV/26/2011 w sprawie planu pracy Komisji Oświaty i Kultury na rok 2011 - pobierz

6. Uchwała Nr IV/27/2011 w sprawie planu pracy Komisji Rolno - Gospodarczej na 2011 rok - pobierz
7. Uchwała Nr IV/28/2011 w sprawie planu pracy Komisji Planowania, Budżetu i Finansów na 2011 rok - pobierz
8. Uchwała Nr IV/29/2011 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok - pobierz

9. Uchwała Nr IV/30/2011 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Płońsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku - pobierz

10. Uchwała Nr IV/31/2011 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji - pobierz
11. Uchwała Nr IV/32/2011 w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Płońsku - pobierz


V SESJA RADY GMINY  PŁOŃSK

z dnia 09 lutego 2011 roku

1. Uchwała Nr V/33/2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miejscowości Skarżyn - pobierz
2. Uchwała Nr V/34/2011 w sprawie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Płońsk na lata 2010 - 2025 - pobierz

3. Uchwała Nr V/35/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Płońsk na 2011 rok- pobierz

4. Uchwała Nr V/36/2011 w sprawie upamiętnienia bitwy arcelińskiej w 1920 roku - pobierz

5. Uchwała Nr V/37/2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok - pobierz

6. Uchwała Nr V/38/2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu przeciwdziałania narkomanii na 2011 rok - pobierzVI SESJA RADY GMINY  PŁOŃSK

z dnia 16 marca 2011 roku

1. Uchwała Nr VI/39/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/255/06 w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płońsk - pobierz
2. Uchwała Nr VI/40/2011 w sprawie zmian w Statucie Gminnego Zakładu Komunalnego w Płońsku - pobierz
3. Uchwała Nr VI/41/2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2010 - 2014 - pobierz
4. Uchwała Nr VI/42/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w
budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki - pobierz
5. Uchwała Nr VI/43/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońsk na lata 2011 - 2014 - pobierz
6.Uchwała Nr VI/44/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Płońsk na 2011 rok - pobierz
7.Uchwała Nr VI/45/2011 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej we wsi Ćwiklin - pobierz 

VII SESJA RADY GMINY  PŁOŃSK

z dnia 18 kwietnia 2011 roku

1. Uchwała Nr VII/46/2011 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Cempkowo - pobierz
2. Uchwała Nr VII/47/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/30/2011 Rady Gminy Płosńk z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Płońsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 r. - pobierz

3. Uchwała Nr VII/48/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońsk na lata 2011 - 2024 - pobierz

4. Uchwała Nr VII/49/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Płońsk na 2011 r. - pobierz
5. Uchwała Nr VII/50/2011 w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dalanówek - pobierz

6. Uchwała Nr VII/51/2011 w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dalanówek z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płońsk - pobierz  

7. Uchwała Nr VII/52/2011 w sprawie ustalenia opłat za wodę pobieraną z gminnych urządzeń wodociągowych i za ścieki wprowadzane do gminnych urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Płońsk - pobierz

 

 

VIII SESJA RADY GMINY PŁOŃSK

z dnia 04 maja 2011 roku

Stanowisko Rady Gminy Płońsk w sprawie z rozpatrzenia protestu mieszkańców wsi Arcelin dotyczącego wyboru sołtysa i rady sołeckiej

 

 

IX SESJA RADY GMINY PŁOŃSK

z dnia 27 maja 2011 roku

  1. Uchwała Nr IX/53/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok - pobierz

2. Uchwała Nr IX/54/2011 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok - pobierz

3. Uchwała Nr IX/55/2011 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lisewo - pobierz

4. Uchwała Nr IX/56/2011 w sprawie udostępnienia kompleksu boisk sportowych "ORLIK 2012" przy Zespole Szkół w Siedlinie dla mieszkańców gminy Płońsk oraz przyjęcia regulaminu udostępniania boisk - pobierz

5. Uchwała Nr IX/57/2011 w sprawie udostępnienia kompleksu boisk sportowych "ORLIK 2012" przy Zespole Szkół w Lisewie dla mieszkańców gminy Płońsk oraz przyjęcia regulaminu udostępniania boisk - pobierz

6. Uchwała Nr IX/58/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońsk na lata 2011 -2024 - pobierz

7 . Uchwała Nr IX/59/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Płońsk na 2011 rok - pobierzX SESJA RADY GMINY PŁOŃSK

z dnia 14 czerwca 2011 roku

1. Uchwała Nr X/60/2011 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników - pobierz

2. Uchwała Nr X/61/2011 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa przez Rade Gminy Płońsk - pobierz

3. Uchwała Nr X/62/2011 w sprawie skargi Pana Tomasza i Marianny Dominiak na Pana Jacka Kucharzaka - pobierz

4. Uchwała Nr X/63/2011 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowego kredytu - pobierz

5. Uchwała Nr X/64/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Płońsk na lata 2011 - 2024 - pobierz

6. Uchwała Nr X/65/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Płońsk na 2011 rok - pobierz

 

 

XI SESJA RADY GMINY PŁOŃSK

z dnia 25 lipca 2011 roku

1. Uchwała Nr XI/66/2011 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Szeromin z przeznaczeniem pod świetlicę wiejską - pobierz

2. Uchwała Nr XI/67/2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Raźniewo - pobierz

3. Uchwała Nr XI/68/2011 w sprawie upoważnienia wójta do nabycia gruntu pod boisko sportowe w miejscowości Słoszewo - Kolonia - pobierz

4. Uchwała Nr XI/69/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońsk na lata 2011 - 2024 - pobierz

5. Uchwała Nr XI/70/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Płońsk na 2011 rok - pobierz

 

 

XII SESJA RADY GMINY PŁOŃSK

z dnia 30 sierpnia 2011 roku

1. Uchwała Nr XII/71/2011 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników - pobierz

2. Uchwała Nr XII/72/2011 w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Płońsk - pobierz

3. Uchwała Nr XII/73/2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Strachówko - pobierz

4. Uchwała Nr XII/74/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońsk na lata 2011 - 2024 - pobierz

5. Uchwała Nr XII/75/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Płońsk na 2011 rok - pobierz

6. Uchwała Nr XII/76/2011 uchylająca uchwałę Nr X/63/2011 Rady Gminy Płońsk z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowego kredytu - pobierz

 

XIII SESJA RADY GMINY PŁOŃSK

z dnia 28 września 2011 roku

1. Uchwała Nr XIII/77/2011 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Płońsku i Sądu Okręgowego w Płocku - pobierz

2. Uchwała Nr XIII/78/2011 w sprawie przyjęcia "Gminnego programu poprawy bezpieczeństwa na drogach" - pobierz

3. Uchwała Nr XIII/79/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację inwestycji pn. "Bezpieczeństwo - Rozwój - Dostępność na drogach lokalnych Gminy Płońsk stanowiących połączenie z drogą krajową Nr 7, 10 i 50 w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap III Bezpieczeństwo - Rozwój - Dostępność" - pobierz

4. Uchwała Nr XIII/80/2011 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia porozumienia - pobierz

5. Uchwała Nr XIII/81/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońsk na lata 2011 - 2024 - pobierz

6. Uchwała Nr XIII/82/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Płońsk na 2011 rok - pobierz

 

XIV SESJA RADY GMINY PŁOŃSK

z dnia 06 października 2011 roku

1. Uchwała Nr XIV/83/2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - pobierz

2. Uchwała Nr XIV/84/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońsk na lata 2011 - 2024 - pobierz

3. Uchwała Nr XIV/85/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Płońsk na 2011 rok - pobierz

 

XV SESJA RADY GMINY PŁOŃSK

z dnia 21 października 2011 roku

1. Uchwała Nr XV/86/2011 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa przez Rade Gminy Płońsk - pobierz

2. Uchwała Nr XV/87/2011 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa przez Rade Gminy Płońsk - pobierz

3. Uchwała Nr XV/88/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońsk na lata 2011 - 2024 - pobierz

4. Uchwała Nr XV/89/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Płońsk na 2011 rok - pobierz

 

 

 

XVI SESJA RADY GMINY PŁOŃSK

z dnia 16 listopada 2011 roku

1. Uchwała Nr XVI/90/2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dalanówek - pobierz

załącznik Nr 1 - pobierz

2. Uchwała Nr XVI/91/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - pobierz

3. Uchwała Nr XVI/92/2011 w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości - pobierz

4. Uchwała Nr XVI/93/2011 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego - pobierz

5. Uchwała Nr XVI/94/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - pobierz

6. Uchwała Nr XVI/95/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych - pobierz

(z treścią załączników można się zapozanać w zakładce Finanse - Podatki)

7. Uchwała Nr XVI/96/2011 w sprawie wyrażenia woli przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Poświętne działek gruntu na cele związane z edukacją publiczną - pobierz

8. Uchwała Nr XVI/97/2011 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Płońsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku - pobierz

9. Uchwała Nr XVI/98/2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Arcelin - pobierz

10. Uchwała Nr XVI/99/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońsk na lata 2011 - 2024 - pobierz

11. Uchwała Nr XVI/100/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Płońsk na 2011 rok - pobierz

12. Uchwała Nr XVI/101/2011 w sprawie zaciągniecia i zabezpieczenia długoterminowego kredytu - pobierz

 

XVII SESJA RADY GMINY PŁOŃSK

z dnia 14 grudnia 2011 roku

1. Uchwała Nr XVII/102/2011 w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie skargi CONSBUD Sp. z o. o. w Piasecznie - pobierz

2. Uchwała Nr XVII/103/2011 w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie skargi Pana Tomasza Sumińskiego - pobierz

3. Uchwała Nr XVII/104/2011 w sprawie przystąpienia Gminy Płońsk do projektu kluczowego realizowanego przez samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013, działania II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, poddziałania 2.2 Rozwój e-usług pn. Rozwój e-usług i ich dostępu w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego M@zowszanie - pobierz

4. Uchwała Nr XVII/105/2011 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Danieli Nastaszyc radcy prawnemu do reprezentowania Rady Gminy przed sądami administracyjnymi w sprawie ze skargi Pana Tomasza Sumińskiego - pobierz

5. Uchwała Nr XVII/106/2011 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Danieli Nastaszyc radcy prawnemu do reprezentowania Rady Gminy przed sądami administracyjnymi w sprawie ze skargi CONSBUD Sp. z o. o. w Piasecznie - pobierz

6. Uchwała Nr XVII/107/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońsk na lata 2011 - 2024 - pobierz

7. Uchwała Nr XVII/108/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Płońsk na 2011 rok - pobierz

8. Uchwała Nr XVII/109/2011 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dalanówek - pobierz

 

XVIII SESJA RADY GMINY PŁOŃSK

z dnia 29 grudnia 2011 roku

1. Uchwała Nr XVIII/110/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońsk - pobierz

2. Uchwała Nr XVIII/111/2011 Uchwała Budżetowa Gminy Płońsk na 2012 rok Nr XVIII/111/2011 Rady Gminy Płońsk - pobierz

3. Uchwała Nr XVIII/112/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońsk na lata 2011 - 2024 - pobierz

4. Uchwała Nr XVIII/113/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Płońsk na 2011 rok - pobierz

5. Uchwała Nr XVIII/114/2011 w sprawie planu pracy Rady Gminy Płońsk na rok 2012 - pobierz

6. Uchwała Nr XVIII/115/2011 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok - pobierz

7. Uchwała Nr XVIII/116/2011 w sprawie planu pracy Komisji Rolno - Gospodarczej na 2012 rok - pobierz

8. Uchwała Nr XVIII/117/2011 w sprawie planu pracy Komisji Planowania, Budżetu i Finansów na 2012 rok - pobierz

9. Uchwała Nr XVIII/118/2011 w sprawie planu pracy Komisji Oświaty i Kultury

na rok 2012 - pobierz

10. Uchwała Nr XVIII/119/2011 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Płońsk oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Płońsk - pobierz

11. Uchwała Nr XVIII/120/2011 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu "Szkoła Równych szans Programy Rozwojowe Szkół - IV edycja bis" finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz

12. Uchwała Nr XVIII/121/2011 w sprawie powołania Komisji Statutowej - pobierz

13. Uchwała Nr XVIII/122/2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w miejscowości Ilinko (obręb Ilinek) - pobierz

14. Uchwała Nr XVIII/123/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy - pobierz

 

XIX SESJA RADY GMINY PŁOŃSK

z dnia 28 lutego 2012 roku

1. Uchwała Nr XIX/124/2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok - pobierz

2. Uchwała Nr XIX/125/2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok - pobierz

3. Uchwała Nr XIX/126/2012 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na własność Gminy Płońsk nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Słoszewo - Kolonia (obręb Słoszewo Kolonia) z przeznaczeniem pod boisko sportowe - pobierz

4. Uchwała Nr XIX/127/2012 w sprawie zmian w Statucie Gminnego Zakładu Komunalnego w Płońsku - pobierz

5. Uchwała Nr XIX/128/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońsk na lata 2012-2024 - pobierz

6. Uchwała Nr XIX/129/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Płońsk na 2012 rok - pobierz

7. Uchwała Nr XIX/130/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/90/2011 Rady Gminy Płońsk z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Dalanówek - pobierz


XX SESJA RADY GMINY PŁOŃSK

z dnia 23 marca 2012 roku

1. Uchwała Nr XX/131/2012 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierzat a także grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Płońsk - pobierz

2. Uchwała Nr XX/132/2012 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzat na terenie Gminy Płońsk w 2012 r. - pobierz

3. Uchwała Nr XX/133/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Płońsk - pobierz
4. Uchwała Nr XX/134/2012 w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również ich pobierania - pobierz

5. Uchwała Nr XX/135/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płonsk na lata 2012-2024 - pobierz

6. Uchwała Nr XX/136/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Płońsk na 2012 rok- pobierz

7. Uchwała Nr XX/137/2012 w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół w Siedlinie - pobierzXXI SESJA RADY GMINY PŁOŃSK

z dnia 30 marca 2012 roku

1. Uchwała Nr XXI/138/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy - pobierz

2. Uchwała Nr XXI/139/2012 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki - pobierz

3. Uchwała Nr XXI/140/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońsk na lata 2012-2024 - pobierz

4. Uchwała Nr XXI/141/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Płońsk na 2012 rok - pobierz

XXII SESJA RADY GMINY PŁOŃSK

z dnia 18 maja 2012 roku

1. Uchwała Nr XXII/142/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok - pobierz

2. Uchwała Nr XXII/143/2012 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok - pobierz

3. Uchwała Nr XXII/144/2012 w sprawie ustalenia opłat za ścieki wprowadzane do gminnych urządzeń kanalizacjnych na terenie gminy Płońsk - pobierz

4. Uchwała Nr XXII/145/2012 w sprawie likwidacji Gminnego Zakładu Komunalnego w Płońsku - pobierz

5. Uchwała Nr XXII/146/2012 w sprawie utworzenia i przyjęcia Statutu Gminnego Zakładu Komunalnego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Płońsku - pobierz

6. Uchwała Nr XXII/147/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońsk na lata 2012 - 2024 - pobierz

7. Uchwała Nr XXII/148/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Płońsk na 2012 rok - pobierz

8. Uchwała Nr XXII/149/2012 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla gminy Płońsk - pobierz

9. Uchwała Nr XXII/150/2012 w sprawie dzierżawy zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Skarżyn - pobierz

10. Uchwała Nr XXII/151/2012 w sprawie zamiany nieruchomości położonych we wsi Wroninko - pobierz

11. Uchwała Nr XXII/152/2012 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości zajętych pod budowę drogi gminnej w miejscowości Wroninko - pobierz

12. Uchwała Nr XXII/153/2012 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w miejscowości Arcelin - pobierz

 

XXIII SESJA RADY GMINY PŁOŃSK

z dnia 27 czerwca 2012 roku

1. Uchwała Nr XXIII/154/2012 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru gruntów położonych we wsi Siedlin - pobierz, uchwala_nr_xxiii_plan_siedlin.doc

2. Uchwała Nr XXIII/155/2012 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Bońki i Brody - pobierz, uchwala_nr_xxiii_plan_bonki_brody.doc

3. Uchwała Nr XXIII/156/2012 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej we wsi Ćwilin - pobierz

4. Uchwała Nr XXIII/157/2012 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe dostarczanie wody z gminnych urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Płońsk - pobierz

5. Uchwała Nr XXIII/158/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońsk na lata 2012 - 2024 - pobierz

6. Uchwała Nr XXIII/159/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Płońsk na 2012 rok - pobierz

 

 

XXIV SESJA RADY GMINY PŁOŃSK

z dnia 01 sierpnia 2012 roku

1. Uchwała Nr XXIV/160/2012 w sprawie zmiany zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońsk na lata 2012 - 2024 - pobierz

2. Uchwała Nr XXIV/161/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Płońsk na 2012 rok - pobierz

3. Uchwała Nr XXIV/162/2012 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowego kredytu - pobierz

 

XXV SESJA RADY GMINY PŁOŃSK

z dnia 30 sierpnia 2012 roku

1. Uchwała Nr XXV/163/2012 w sprawie przyjęcia "Gminnego prgramu poprawy bezpieczeństwa na drogach" - pobierz

2. Uchwała Nr XXV/164/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację inwestycji pn. "Bezpieczeństwo - Dostepność - Rozwój na drogach lokalnych Gminy Płońsk stanowiących połączenie z drogami krajowymi Nr 7, 10, 50" w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" - pobierz

3. Uchwała Nr XXV/165/2012 w sprawie upoważnienia wójta do zawarcia porozumienia - pobierz

4. Uchwała Nr XXV/166/2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami projektów statutów sołectw w gminie Płońsk - pobierz

5. Uchwała Nr XXV/167/2012 w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy porozumienia z Burmistrzem Miasta Płońsk dotyczacego przekazania zarządzania drogą gminną - pobierz

6. Uchwała Nr XXV/168/2012 w sprawie wyrażenia woli wsparcia finansowego dla Gminy Miasto Płońsk - pobierz

7. Uchwała Nr XXV/169/2012 w sprawie ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć: pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy - pobierz

8. Uchwała Nr XXV/170/2012 w sprawie konsultacji społecznych w sprawie wyboru matody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy - pobierz

9. Uchwała Nr XXV/171/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Płońsk na 2012 rok - pobierz

 

XXVI SESJA RADY GMINY PŁOŃSK

z dnia 10 października 2012 roku

1. Uchwała Nr XXVI/172/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Płońsk - pobierz

2. Uchwała Nr XXVI/173/2012 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Strachówko - pobierz

3. Uchwała Nr XXVI/174/2012 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bońki - pobierz

4. Uchwała Nr XXVI/175/2012 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Siedlin - pobierz

5. Uchwała Nr XXVI/176/2012 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Poświętne - pobierz

6. Uchwała Nr XXVI/177/2012 w sprawie podziału Gminy Płońsk na okregi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w kazdym okregu wyborczym - pobierz

7. Uchwała Nr XXVI/178/2012 w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej - pobierz

8. Uchwała Nr XXVI/179/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońsk na lata 2012 - 2024 - pobierz

9. Uchwała Nr XXVI/180/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Płońsk na 2012 rok - pobierz

 

 

XXVII SESJA RADY GMINY PŁOŃSK

z dnia 20 listopada 2012 roku

1. Uchwała Nr XXVII/181/2012 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego - pobierz

2. Uchwała Nr XXVII/182/2012 w sprawie określenia wyskości stawek podatku od środków transportowych - pobierz

3. Uchwała Nr XXVII/183/2012 w sprawie opłaty od posiadania psów - pobierz

4. Uchwała Nr XXVII/184/2012 w sprawie obwodów głosowania, ustalenia granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - pobierz

5. Uchwała Nr XXVII/185/2012 w sprawie dzierżawy zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Szeromin - pobierz

6. Uchwała Nr XXVII/186/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońsk na lata 2012 - 2024 - pobierz

7. Uchwała Nr XXVII/187/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Płońsk na 2012 rok - pobierz

8. Uchwała Nr XXVII/188/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu - pobierz

 

XXVIII SESJA RADY GMINY PŁOŃSK

z dnia 27 listopada 2012 roku

1. Uchwała Nr XXVIII/189/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Płońsk na 2012 rok - pobierz

 

XXIX SESJA RADY GMINY PŁOŃSK

z dnia 14 grudnia 2012 roku

1. Uchwała Nr XXIX/190/2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońsk - pobierz

2. Uchwała Nr XXIX/191/2012 Uchwała Budżetowa Gminy Płońsk na 2013 rok - pobierz

3. Uchwała Nr XXIX/192/2012 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Płońsk - pobierz

4. Uchwała Nr XXIX/193/2012 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości - pobierz

5. Uchwała Nr XXIX/194/2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Płońsk i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pobierz

6. Uchwała Nr XXIX/195/2012 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - pobierz

7. Uchwała Nr XXIX/196/2012 zmieniajaca Uchwałę Nr XXV/163/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia "Gminnego programu poprawy bezpieczeństwa na drogach" - pobierz

8. Uchwała Nr XXIX/197/2012 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia porozumienia - pobierz

9. Uchwała Nr XXIX/198/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Płońsk na lata 2012 - 2024 - pobierz

10. Uchwała Nr XXIX/199/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Płońsk na 2012 - pobierz

11. Uchwała Nr XXIX/200/2012 w sprawie uchwalenia progrmu współpracy Gminy Płonsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego w 2013 i 2014 roku - pobierz

12. Uchwała Nr XXIX/201/2012 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Płonsk na 2013 rok - pobierz

 

XXX SESJA RADY GMINY PŁOŃSK

z dnia 31 grudnia 2012 roku

1. Uchwała Nr XXX/202/2012 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty - pobierz

2. Uchwała Nr XXX/203/2012 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pobierz

3. Uchwała Nr XXX/204/2012 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Arcelin - pobierz

4. Uchwała Nr XXX/205/2012 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bogusławice - pobierz

5. Uchwała Nr XXX/206/2012 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bońki - pobierz

6. Uchwała Nr XXX/207/2012 wsprawie uchwalenia statutu sołectwa Brody - pobierz

7. Uchwała Nr XXX/208/2012 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Cempkowo - pobierz

8. Uchwała Nr XXX/209/2012 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Cieciórki - pobierz

9. Uchwała Nr XXX/210/2012 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ćwiklinek - pobierz

10. Uchwała Nr XXX/211/2012 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ćwiklin - pobierz

11. Uchwała Nr XXX/212/2012 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Cholewy - pobierz

12. Uchwała Nr XXX/213/2012 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dalanówek - pobierz

13. Uchwała Nr XXX/214/2012 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ilinko - pobierz

14. Uchwała Nr XXX/215/2012 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ilino - pobierz

15. Uchwała Nr XXX/216/2012 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Jeżewo - pobierz

16. Uchwała Nr XXX/217/2012 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kluczewo - pobierz

17. Uchwała Nr XXX/218/2012 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kownaty - pobierz

18. Uchwała Nr XXX/219/2012 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Koziminy-Stachowo - pobierz

19. Uchwała Nr XXX/220/2012 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Koziminy - pobierz

20. Uchwała Nr XXX/221/2012 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Krępica - pobierz

21. Uchwała Nr XXX/222/2012 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Lisewo - pobierz

22. Uchwała Nr XXX/223/2012 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Michalinek - pobierz

23. Uchwała Nr XXX/224/2012 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Michowo - pobierz

24. Uchwała Nr XXX/225/2012 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Pilitowo - pobierz

25. Uchwała Nr XXX/226/2012 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Poczernin - pobierz

26. Uchwała Nr XXX/227/2012 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Raźniewo - pobierz

27. Uchwała Nr XXX/228/2012 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Siedlin - pobierz

28. Uchwała Nr XXX/229/2012 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Słoszewo - pobierz

29. Uchwała Nr XXX/230/2012 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Skarżyn - pobierz