Gmina Płońsk 09 – 100 Płońsk  Ul. 19 – go Stycznia 39

tel. /0 23/ 662 56 35, 662 56 89, fax.  662 24 26

e-mail : zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

                  

                                                                                       

                                                                                                                                  Płońsk, dnia 17.12.2010r.

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

o wartości przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo  zamówień publicznych

(t.j. Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

 

 

Wójt Gminy Płońsk

09-100 Płońsk, ul. 19-go Stycznia 39

tel. (0-23)662 56 35, fax. (0-23) 662 24 26

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl, strona www: www.ugplonsk.bip.org.pl

 

 

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010 r.

 

Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami :

Teresa Giżyńska – Sekretarz Gminy Płońsk, tel. (0-23) 662 56 35 wew. 38, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 800 - 1600, pokój nr 2,

Marianna Klimkiewicz – Skarbnik Gminy Płońsk, tel. (0-23) 662 56 35 wew. 42, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 800 - 1600, pokój nr 9,

Ilona Sklepińska – Inspektor ds. Zamówień Publicznych, tel. (0-23) 662 56 35 wew. 47, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 800 - 1600, pokój nr 5,

 

Określenie przedmiotu zamówienia :

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Kod CPV

66113000 (usługi udzielania kredytu)

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego w kwocie 4.000.000,00 zł (słownie : cztery miliony  00/100 złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010 r. związanego z realizacją n/w inwestycji :

- „Remont drogi gminnej Lisewo – Krępica” – 1.087.588,83 zł

-„Przygotowanie dokumentacji i remont dróg gminnych (asfaltowanie) w m.  Strachówko, Skrzynki, Michalinek i Kownaty razem o dł. 7 000 mb i ul. Graniczna o dł. 280 mb” – 2.303.121,81 zł.

- „Remont drogi w m. Szerominek” – 120.000,00 zł.

- „Przebudowa dróg Szerominek – Kluczewo i Arcelin – Kluczewo – Siekluki” – 489.289,36 zł.

 

Szczegółowe warunki związane z realizacją przedmiotu zamówienia:

1. Wysokość kredytu: 4.000.000,00 zł (słownie: (słownie : cztery miliony  00/100 złotych).

 

2. Podstawa zaciągnięcia kredytu: Uchwała Nr XLVIII/286/10 Rady Gminy Płońsk z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowego kredytu.

 

3. Zabezpieczenie kredytu: weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową.

ü      Uruchomienie kredytu: bezgotówkowo w grudniu 2010 r. – w jednej transzy, na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu wykorzystania kredytu w przypadku wystąpienia okoliczności wynikających z prowadzenia robót związanych z realizacją finansowanych zadań i inwestycji.

ü      Okres karencji w spłacie kredytu: do 29.06.2011 roku.

ü      Waluta kredytu: złoty polski (PLN)

ü      Spłata kapitału kredytu: po upływie karencji począwszy od 30.06.2011 r.

 

Rok  2011 w dwóch ratach tj.:

 I rata  w kwocie 100.000,00 zł. do dnia 30.06.2011 r.

 II rata w kwocie 100.000,00 zł. do dnia 30.09.2011 r.

 

Rok 2012 do 2015 w równych ratach każdego roku (8x100.000,00) płatnych 31 marca, 30 czerwca.

 

Rok 2016 do 2020 w równych ratach kwartalnych (20x100.000,00 zł.) płatnych 31 marca, 30 czerwca, 30 września, 31 grudnia.

 

Rok 2021 do 2024 spłaty rat w kwocie (8x100.000,00 i 4x50.000,00 płatnych (każdego roku):

100.000,00 zł. do dnia 31 marca

100.000,00 zł. do dnia 30 czerwca

  50.000,00 zł. do dnia 30 września

 

ü      Spłata ostatniej raty – 30.09.2024 r.

ü      Spłata odsetek kwartalnie – płatnych w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego kończącego kwartał. Pierwsza spłata odsetek nastąpi 31.03.2011 r. Kolejne odsetki płatne  będą od zaciągniętej kwoty kredytu od zadłużenia malejącego.

ü      Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystanego kredytu, przy założeniu, że rok liczy 365 dni lub 366 dni w przypadku roku przestępnego.

ü      Jeżeli termin spłaty odsetek lub rat kapitałowych przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek lub rat kapitałowych nastąpi w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu wolnym od pracy. W przypadku gdy 31.XII przypada na dzień wolny od pracy to spłata odsetek i kapitału nastąpi w ostatnim dniu roboczym  w danym roku.

ü      Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w harmonogramie spłat kredytu i odsetek.

ü      Prowizja przygotowawcza – 0,00%

ü      Okres kredytowania – 14 lat

ü      Stopa procentowa kredytu – w wysokości zmiennej stopy podstawowej równej stawce ustalonej przez WIBOR 1M z przedostatniego dnia roboczego kwartału kalendarzowego poprzedzającego kwartał kalendarzowy powiększonej o stałą w całym okresie obowiązywania umowy marżę Banku.

ü      W ofercie należy zastosować stawkę WIBOR 1M obowiązującą na dzień 30 września 2010 r. tj. 3,61

ü      Zmiana oprocentowania następować będzie co kwartał od pierwszego dnia roboczego kwartału kalendarzowego.

ü       Bank zobowiązuje się zagwarantować przyjęcie przedterminowej spłaty raty lub całości kredytu bez obciążenia zamawiającego dodatkowymi kosztami i prowizjami po uprzednim pisemnym powiadomieniu banku przez zamawiającego w terminie 10 dni przed terminem spłaty o zamiarze dokonania takiej spłaty. W przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu odsetki zostaną naliczone za okres do dnia faktycznej spłaty części lub całości kredytu.

ü      Bank nie pobierze żadnych opłat i prowizji z tytułu udzielenia, obsługi i administracji kredytu.

ü      Udzielenie kredytu nie zobowiązuje Gminy Płońsk  do przeniesienia konta bankowego do banku Wykonawcy.

ü      Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna.

ü      Źródłem dochodu, z którego kredyt zostanie sfinansowany będzie podatek od nieruchomości i podatek rolny.

ü      Spłata kapitału dokonywana będzie po upływie okresu karencji.

ü      Przelanie należnych Bankowi (Wykonawcy) odsetek następować będzie na podstawie pisemnej informacji Banku o wysokości należnej kwoty za okres rozliczeniowy (z podaniem rachunku wyliczenia) tak aby Zamawiający mógł przelać odsetki terminowo. Pierwszym okresem rozliczeniowym jest kwartał, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu.

ü      Nie będą naliczane żadne opłaty i prowizje bankowe od salda niewykorzystanej części kredytu oraz od operacji związanych z wcześniejszą spłatą kredytu, a także w przypadku zmiany umowy.

ü      Odsetki od wykorzystanego kredytu w wysokości WIBOR 1M z przedostatniego dnia roboczego kwartału powiększone o marżę banku będą jedynymi kosztami obciążającymi Zamawiającego

Bank (Wykonawca) zobowiązuje się postawić do dyspozycji Zamawiającego kwotę kredytu w terminie do 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego informacji o konieczności uruchomienia przedmiotowego kredytu.

Uzasadnienie wyboru wykonawcy :

Najkorzystniejsza cena.

Nazwa i adres wykonawcy :

Bank Gospodarstwa Krajowego

Oddział w Warszawie

Ul. Warecka 11a, 00 – 034 Warszawa

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA :

- Ogłoszenie

                                                                                                          Wójt Gminy Płońsk

                                                                                                         

                                                                                                    /-/ Aleksander Jarosławski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-12-17 09:25:54
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-12-17 09:25:54
  • Liczba odsłon: 103
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1901939]

przewiń do góry