Zobacz podgałęzie

 

Płońsk, dnia 01.03.2011r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

 

o szacunkowej wartości powyżej 14.000 euro i poniżej warto ś ci progowych, wynikaj ą cych z

rozporz ą dzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówie ń

publicznych (Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759 z pó ź n. zm.)

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W PŁOŃSKU

 

 

09-100 Płońsk, ul. 19-go Stycznia 39

tel. (0-23) 662 32 21, (0-23) 662 24 26

e-mail: GZKPLONSK@interia.pl , strona www: www.ugplonsk.bip.org.pl

 

ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i dostawę paliw płynnych

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pokój Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Płońsku w godz. 8 00 – 15 00 w dniach od poniedziałku do piątku.

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających , o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 Prawa zamówień publicznych.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia (w ymagany) – 31.12.2011 r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) 100 %.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami są:

Krzysztof Talak –Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Płońsku

Wojciech Kurzątkowski – Inspektor ds. komunalnych,

tel. (0-23) 662 32 21, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 7 00 -15 00 .

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, dział księgowości Zakładu Usługowo – Produkcyjnego przy Urzędzie Gminy w Płońsku.
Termin składania ofert upływa dnia 9 marca 2011 roku o godz. 9 30 .

Wadium – zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 marca 2011 roku o godz. 10 00 w siedzibie zamawiającego (Pokój Kierownika Zakładu Usługowo – Produkcyjnego przy Urzędzie Gminy w Płońsku).  

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy pzp oraz spełniający warunki i wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów , zastosowania aukcji elektronicznej .

Ogłoszenie zostało umieszczone na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych w BZP pod numerem : 68813-2011 dnia 1 marca 2011r.

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA :

- Ogłoszenie BZP

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Oferta wraz z załącznikami

                                                                                                                  Kierownik

                                                                                                                                           Gminnego Zakładu  

                                                                                                                                            Komunalnego w Płońsku

 

                                                   

                                                                                                                                    /-/ Krzysztof Talak

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-03-01 12:45:54
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-01 13:11:14
  • Liczba odsłon: 105
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1902578]

przewiń do góry