Gmina Płońsk 09 – 100 Płońsk  Ul. 19 – go Stycznia 39

tel. /0 23/ 662 56 35, 662 56 89, fax.  662 24 26

e-mail : zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

Płońsk, dn. 03.03.2011 r.

ZP.GG.271.6641.04.11

ZAWIADOMIENIE  
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Płońsk

ul.19 – go Stycznia 39, 09 – 100 Płońsk

tel. 023 662 56 35, fax. 023 662 24 26

www.ugplonsk.bip.org.pl

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Rodzaj zamówienia – usługa

 

Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony

Nazwa zadania wykonanie prac geodezyjnych dla Gminy Płońsk w 2011 roku

STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT:

 

Liczba złożonych ofert na poszczególne zadania: 5

 

Numer oferty

Nazwa firmy (imię i nazwisko), siedziby (miejsce zamieszkania) i adresy Wykonawców

Liczba pkt. w kryterium cena

Razem

01

GEOMAPA s.c.

A.Riabow, J. Dutkalska

05 – 100 Nowy Dwór, Mazowiecki, ul. Targowa 9 h

40

40

02

PRACOWNIA GEODEZYJNA

inż. Andrzej Bytniewski 

09 – 100 Płońsk, ul. Gen. ST. Maczka 3

100

100

03

„GEODEZJA” Sp. cywilna

S. Ptasiewicz, R. Mystkowski

09 – 100 Płońsk, ul. Wolności 21

98

98

04

BAMBIT GIS I GPS

Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Marta Bambit

05 – 092 Łomianki,  ul. Żołnierzy Narwiku 8

45

45

05

Zakład Usług Geodezyjnych i Kartograficznych

„AZYMUT” Albin Kaszuba

06 – 500 Mława, ul. Stary Rynek 4

50

50

 

WYBRANA OFERTA:

 

Nazwa i adres Wykonawcy   PRACOWNIA GEODEZYJNA

inż. Andrzej Bytniewski  

                                               09 – 100 Płońsk, ul. Gen. ST. Maczka 3

 

Cena wybranej oferty

 

 

Lp.

 

Przedmiot zamówienia

 

Jednostka miary

 

Cena netto zł

 

VAT

 

Cena brutto zł

 

Słownie cena brutto zł

1.

Mapy do celów projektowych :

 

a) dla obiektów liniowych

za pierwszy kilometr

km

990,00

227,70

1217,70

Jeden tysiąc dwieście siedemnaście 70/100 złotych

za następny kilometr

km

950,00

218,50

1168,50

Jeden tysiąc sześćset osiemdziesiąt 50/100 złotych

b) dla pozostałych

za pierwszy hektar

ha

490,00

112,70

602,70

Sześćset dwa 70/100 złotych

za następny hektar

ha

190,00

43,70

233,70

Dwieście trzydzieści trzy 70/100 złotych

 

c) mapy dc. sporządzenia mpzp w skali 1:2000

 

za pierwszy hektar

ha

150,00

34,50

184,50

Sto osiemdziesiąt cztery 50/100 złotych

 

za następny hektar

ha

80

18,40

98,40

Dziewięćdziesiąt osiem 40/100 złotych

 

2.

Tyczenie obiektów, budynków i budowli :

 

a) dla obiektów liniowych

 

 

 

 

 

 

za pierwszy hektometr

hm

190,00

43,70

233,70

Dwieście trzydzieści trzy 70/100 złotych

 

za następny hektometr

hm

90,00

20,70

110,70

Sto dziesięć 70/100 złotych

 

b) dla pozostałych

 

 

 

 

 

 

do 6-ciu punktów

pkt

190,00

43,70

233,70

Dwieście trzydzieści trzy 70/100 złotych

 

za każdy następny punkt

pkt

25,00

5,75

30,75

Trzydzieści 75/100 złotych

3.

Podział nieruchomości :

 

za dwie nowe działki

szt.

990,00

227,70

1217,70

Jeden tysiąc dwieście siedemnaście 70/100 złotych

za każdą następną

szt.

190,00

43,70

233,70

Dwieście trzydzieści trzy 70/100 złotych

4.

Mapy do celów prawnych :

 

za pierwszą działkę

szt.

280,00

64,40

344,40

Trzysta czterdzieści cztery 40/100 złotych

za następną działkę

szt.

45,00

10,35

55,35

Pięćdziesiąt pięć 35/100 złotych

5.

Inwentaryzacja :

 

a) dla obiektów liniowych

za pierwszy kilometr drogi/ sieci

km

990,00

227,70

1217,70

Jeden tysiąc dwieście siedemnaście 70/100 złotych

za każdy następny kilometr

km

940,00

216,20

1156,20

Jeden tysiąc sto pięćdziesiąt sześć 20/100 złotych

za pierwsze przyłącze

szt.

350,00

80,50

430,50

Czterysta trzydzieści 50/100 złotych

za każde następne

szt.

90,00

20,70

110,70

Sto dziesięć 70/100 złotych

b) dla obiektów budowlanych

za 1 obiekt budowlany

szt.

490,00

112,70

602,70

Sześćset dwa 70/100 złotych

6.

Wznowienie granic :

 

za pierwszy punkt

pkt.

290,00

66,70

356,70

Trzysta pięćdziesiąt sześć 70/100 złotych

za każdy następny

pkt.

90,00

20,70

110,70

Sto dziesięć 70/100 złotych

Uzasadnienie wyboru :

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust 1 ustawy PZP oraz Kodeks Cywilny. Wykonawca wykazał, że spełnia warunki udziału w przetargu i zaoferował najniższą cenę. W niniejszym postępowaniu, najniższa cena była jedynym kryterium oceny ofert.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP Wójt Gminy w Płońsku, ul. 19-go Stycznia 39 informuje, że z prowadzonego postępowania nie został wykluczony żaden wykonawca.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP Wójt Gminy w Płońsku, ul. 19-go Stycznia 39 informuje, że w prowadzonym postępowaniu  nie została odrzucona żadna oferta.

 

Zawarcie umowy :

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego działając na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 upzp, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

 

Środki ochrony prawnej :

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

 

 

 

                                                                                                 Wójt Gminy Płońsk

 

                                                                           /-/Aleksander Jarosławski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-03-03 14:49:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-03 14:49:48
  • Liczba odsłon: 100
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1900937]

przewiń do góry