Płońsk, dnia 10.03.2011r.

Gmina Płońsk

Ul. 19-go Stycznia 39

 

Znak sprawy ZP.IT.7323.03.2011

 

Dokumentacja z przeprowadzonego

ROZPOZNANIA CENOWEGO

o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro

 

zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

 

ustawy nie stosuje się

 1. W celu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie tablic pamiątkowych dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013,
Priorytet III: Regionalny system transportowy, Działanie 3.1: Infrastruktura drogowa, dla projektu pn.: „Przebudowa drogi Skarżyn – Ilino - Ilinko”.

 

w następującym zakresie :

Przedmiot zamówienia obejmuje komplet tablic pamiątkowych – 3 szt. o wymiarach 150 cm x 200 cm wraz z konstrukcją oraz słupkami mocującymi przeznaczonymi do umieszczenia w gruncie, przy czym wysokość tablicy po umieszczeniu w gruncie ma wynosić 320 cm przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności konstrukcji.

Zakres zamówienia obejmuje:

- zaprojektowanie tablic pamiątkowych wg poniższych zaleceń - zgodnie z wytycznymi dla beneficjentów RPO WM w zakresie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno -promocyjnych,

- zaprojektowanie konstrukcji i słupków mocujących – wg standardów obowiązujących dla znaków drogowych,

-   wykonanie zaprojektowanych tablic pamiątkowych – po jej formalnej akceptacji przez
beneficjenta (zamawiającego),

-   wykonanie zaprojektowanej konstrukcji i słupków mocujących po ich formalnej akceptacji przez beneficjenta (zamawiającego),

-   montaż tablic pamiątkowych do konstrukcji mocującej,

-   dostawa zmontowanych tablic, konstrukcji i słupków mocujących do miejsca realizacji
inwestycji

Tablie pamiątkowe muszą zawierać następujące treści i logotypy graficzne:

Układ tablic promocyjnych:

§    nagłówek tablicy:

Obszar nagłówka powinien zajmować 25% całkowitej powierzchni tablicy. W tej części powinny pojawić się: logotyp RPO WM oraz hasło Programu: dla rozwoju Mazowsza.

§    środek tablicy:

W środkowej części tablicy należy umieścić tytuł projektu oraz informację o poziomie dofinansowania z EFRR. Na samym dole należy umieścić nazwę beneficjenta. Obszar środka tablicy powinien zawierać około 50% jej całkowitej powierzchni.

§    Stopka tablicy:

Obszar stopki powinien zajmować co najmniej 25% całkowitej powierzchni tablicy i zawierać informację o współfinansowaniu ze środków EFRR wyrażoną w zdaniu: „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007- 2013” .

W przypadku gdy uzyskanie dofinansowania następuje nie tylko ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ale również z budżetu województwa mazowieckiego/ budżetu państwa, informacja powinna brzmieć odpowiednio: „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego” lub „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa”  

Tablica pamiątkowa musi posiadać następujący układ i strukturę powierzchniową*:

- projekt tablicy – załącznik nr 1

 

Uwagi - wymiary tablicy zgodnie z w/w zapisami określającymi przedmiot zamówienia

 

które jest dostawą* / usługą* / robotą budowlaną*, przeprowadzono rozeznanie cenowe [zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) ustawy nie stosuje się ]

 

Wartość szacunkowa zamówienia w złotówkach wynosi : 3.856,10 zł netto.

 1. Dla zamówień poniżej 14 000 euro netto w dniu 07.03.2011 roku zaproszono do udziału w postępowaniu niżej wymienionych Wykonawców:

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres, telefon

Uwagi

1.

POLARI

Robert Olak

 

Ul. Warszawska 10

09 – 100 Płońsk

Złożono ofertę

2.

VIK – PLAST

Joanna Traczyńska

 

Ul. Wyszogrodzka 59

09 – 100 Płońsk

Złożono ofertę

3.

Przedsiębiorstwo

Handlowo – Usługowe MOTORZBYT

Dariusz Mioduszewski

 

Ul. Wieczorków 25

09 – 100 Płońsk

 

Złożono ofertę

Ogłoszenie z załącznikami było umieszczone na stronie BIP Urzędu Gminy w Płońsku pod adresem : www.ugplonsk.bip.org.pl

 

 1. W terminie do dnia 09.03.2011 roku do godziny 10 00 przedstawiono poniższe oferty:

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

Uwagi

1.

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe MOTORZBYT

Dariusz Mioduszewski    

09 – 100 Płońsk, ul. Wieczorków 25

3.856,10

4.743,00 

 

2.

VIK – PLAST

Joanna Traczyńska

09 – 100 Płońsk, Ul. Wyszogrodzka 59

4.410,00

5.424,30

 

 

3.

 

POLARI

Robert Olak

09 – 100 Płońsk, Ul. Warszawska 10

4.650,00

5.719,50

 

 

 1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej :

WYBRANA OFERTA:

 

Nazwa i adres Wykonawcy     Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe MOTORZBYT

    Dariusz Mioduszewski    

    09 – 100 Płońsk, ul. Wieczorków 25

 

Oferta spełnia wymagania zawarte w Formularzu Oferty i jest korzystna cenowo.

 1. W dniu 10.03.2011 r. wpłynęła pocztą oferta cenowa firmy :  

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

Uwagi

1.

PLAKAPOL s.c.

Grzegorz Biedal, Zenon Biedal

98 – 350 Biała, Młynisko 47

4.350,00

5.350,50

 

 

Oferta wpłynęła po terminie.      

                                                                                              Komisja w składzie :

1. /-/ Paweł Sawicki

2. /-/ Ilona Sklepińska

3. /-/ Agnieszka Wrońska

 

                                                                       ZATWIERDZAM*/ NIE ZATWIERDZAM *

             Wójt Gminy Płońsk

      /-/ Aleksander Jarosławski

Płońsk, dnia 10.03.2011 roku

*niepotrzebne skreślić

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-03-17 09:21:03
 • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-29 08:54:28
 • Liczba odsłon: 125
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1900939]

przewiń do góry