Płońsk, dnia 28.10.2010r.

 

 

OGŁOSZENIE O ROZPOZNANIU CENOWYM

 

 

o szacunkowej wartości poniżej 14.000 euro

 

 

Gmina Płońsk reprezentowana przez Wójta Gminy Płońsk

09-100 Płońsk, ul. 19-go Stycznia 39

tel. (0-23) 662 56 35, fax. (0-23) 662 24 26

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl, strona www: www.ugplonsk.bip.org.pl

ogłasza wykonanie tablicy informacyjnej

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie tablicy informacyjnej dofinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, Priorytet VII: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego, Działanie 7.2: Infrastruktura służąca edukacji, dla projektu pn.: „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Lisewie, Gm. Płońsk”.

 

w następującym zakresie :

Przedmiot zamówienia obejmuje jedną dwustronną tablicę informacyjną o wymiarach 150 cm x 200 cm wraz z konstrukcją oraz słupkami mocującymi przeznaczonymi do umieszczenia w gruncie, przy czym wysokość tablicy po umieszczeniu w gruncie ma wynosić 320 cm przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności konstrukcji.

Zakres zamówienia obejmuje:

- zaprojektowanie tablic informacyjnych wg poniższych zaleceń - zgodnie z wytycznymi dla beneficjentów RPO WM w zakresie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno -promocyjnych,

- zaprojektowanie konstrukcji i słupków mocujących – wg standardów obowiązujących dla znaków drogowych,

-  wykonanie zaprojektowanej tablicy informacyjnej – po jej formalnej akceptacji przez
beneficjenta (zamawiającego),

-  wykonanie zaprojektowanej konstrukcji i słupków mocujących po ich formalnej akceptacji przez beneficjenta (zamawiającego),

-  montaż tablic informacyjnych do konstrukcji mocującej,

-  dostawa zmontowanej tablicy, konstrukcji i słupków mocujących do miejsca realizacji
inwestycji

Tablica informacyjna musi zawierać następujące treści i logotypy graficzne:

Układ tablicy informacyjnej:

§   nagłówek tablicy:

Obszar nagłówka powinien zajmować 25% całkowitej powierzchni tablicy. W tej części powinny pojawić się: logotyp RPO WM oraz hasło Programu: dla rozwoju Mazowsza.

§   środek tablicy:

W środkowej części tablicy należy umieścić tytuł projektu oraz informację o poziomie dofinansowania z EFRR. Na samym dole należy umieścić nazwę beneficjenta. Obszar środka tablicy powinien zawierać około 50% jej całkowitej powierzchni.

§   Stopka tablicy:

Obszar stopki powinien zajmować co najmniej 25% całkowitej powierzchni tablicy i zawierać informację o współfinansowaniu ze środków EFRR wyrażoną w zdaniu: „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”.

W przypadku gdy uzyskanie dofinansowania następuje nie tylko ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ale również z budżetu województwa mazowieckiego/ budżetu państwa, informacja powinna brzmieć odpowiednio: „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego” lub „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa”

Tablica informacyjna musi posiadać następujący układ i strukturę powierzchniową*:

- projekt tablicy – załącznik nr 1

 

Uwagi - wymiary tablicy zgodnie z w/w zapisami określającymi przedmiot zamówienia

 

2.Kryteria wyboru – 100 % cena wykonania zadania.

 

  1. Termin wykonania zamówienia :                 od chwili podpisania umowy do            

19.11.2010 rok

  1. Okres gwarancji :                                                    nie dotyczy
  2. Warunki płatności :                                      przelew 14 dni
  3. Inne (kryteria w zależności od specyfiki zamówienia)

 

 1. Forma złożenia oferty :

 

Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 02.11.2010 roku do godziny 1000 w formie :

Ø      Pisemnej (osobiście, listownie) na adres : 

Urząd Gminy Płońsk

09 - 100 Płońsk  Ul. 19 – go Stycznia 39

Ø      Faxem na numer :             nie dotyczy

Ø      W wersji elektronicznej na e-mail :           nie dotyczy

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami są:

Paweł Sawicki - Podinspektor ds. innowacji, nowych technologii i promocji 

tel. (0-23) 662 56 35 wew. 47, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 800 - 1600, pokój nr 5,

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA :

- Oferta wraz z załącznikami

                Wójt Gminy Płońsk

           /-/ Aleksander Jarosławski

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-03-17 11:09:25
 • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-17 11:09:25
 • Liczba odsłon: 94
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1893511]

przewiń do góry