Zobacz podgałęzie

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

„Sięgnij po środki unijne na wsi”

– aktywizacja zawodowa w Gminach: Płońsk, Naruszewo i Sochocin

§ 1

 

Definicje

 

1.     Projekt – oznacza projekt pt. „Sięgnij po środki unijne na wsi” – aktywizacja zawodowa w Gminach : Płońsk, Naruszewo i Sochocin współfinansowany  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.

2.     Wnioskodawca – INVESTUS Maria Pluta, Adres siedziby: Płońsk, ul. Zapłotek 7, telefon  (23) 662 61 45

3.     Partnerzy projektu :

a.      Gmina Płońsk, ul. 19-go Stycznia 62, 09 – 100 Płońsk;

b.     Gmina Naruszewo, Naruszewo 19A, 09 – 152 Naruszewo;

c.     Gmina Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09 – 110 Sochocin

 

4.     Uczestnik projektu osoba bezrobotna, osoba nieaktywna zawodowa, osoba zatrudniona zakwalifikowana do projektu w procesie rekrutacji, zgodnie z regulaminem rekrutacji.

5.     Koordynator Projektu – osoba odpowiedzialna za zarządzanie Projektem.

6.     Punkt Rekrutacyjny – Urząd Gminy w Płońsku,  09-100 Płońsk, ul. 19 Stycznia 39, tel. (23) 662 56 35, 662 56 89.

 

§ 2

 

Informacje ogólne

 

1.        Projekt „Siegnij po środki unijne na wsi” – aktywizacja zawodowa w Gminach Płońsk, Naruszewo i Sochocin finansowany jest z Europejskieg Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek Pracy Otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.

2.        Projekt realizowany jest przez – INVESTUS Maria Pluta, Adres siedziby: Płońsk,  ul. Zapłotek 7 w partnerstwie z Gminą Płońsk, Naruszewo i Sochocin w okresie od 01 kwietnia 2011 roku do 31 lipca 2011 roku. Punkt Rekrutacyjny dla Gminy Płońsk – mieści się w Urzędzie Gminy w Płońsku, ul. 19 Stycznia 39.

3.        Głównym celem Projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia osób zamieszkujących na obszarach wiejskich poprzez przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodach pozarolniczych oraz wykorzystania szans związanych z powstawaniem nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich.

4.        Cel główny projektu realizowany będzie poprzez organizację szkoleń z zakresu dostępności środków unijnych, dofinansowania rozpoczęcia dzielności gospodarczej, inwestycji w gospodarstwach rolnych, wsparcia dla osób odchodzących do działalności rolniczej, korzystania z bezpłatnych szkoleń POKL, pozyskiwania środków dla gminy, indywidualnych zajęć dla zainteresowanych złożeniem wniosków dla planowanych działalności.

 

5.        Liczbę uczestników kursu ustalono na 60 osób (BO – uczestników projektu)   w tym: 35 kobiet,  25 mężczyzn (35 osób długotrwale bezrobotnych, 5 osób nieaktywnych zawodowo, 20  osób pracujących zawodowo) zamieszkujących gminy Płońsk, Naruszewo, Sochocin, 

 

§ 3

 

Kryteria uczestnictwa w Projekcie

 

1.      W Projekcie mogą uczestniczyć osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

a)    są osobami bezrobotnymi, zarejestrowanymi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płońsku lub są rolnikami, lub pracują zawodowo;

b)    mieszczą się w przedziale wieku 18 - 64 lat;

c)     posiadają zameldowanie na terenie gmin Płońsk, Naruszewo, Sochocin

d)    z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych kwalifikacji                                i umiejętności.

2.      Projekt skierowany jest do 60 beneficjentów: (25M, 35K) zainteresowanych pozyskaniem środków unijnych na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej, przekwalifikowanie z zawodów rolniczych ( w tym domowników rolnika), szkoleniami EFS i dofinansowaniem innych dziedzin wpływających na polepszenia życia na  wsi.

3.      Zajęcia odbywać się będą według ustalonego wcześniej harmonogramu szkoleń. Wnioskodawca zastrzega sobie możliwość zmian terminów szkoleń    i godzin, w których będą się one odbywać.

4.      Projekt przewiduje szkolenia z zakresu:

a)    Dostępności środków unijnych – 3 godziny dla dwóch grup z jednej gminy, łącznie 9 godzin;

b)    Dofinansowania na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej - 20 godzin dla dwóch grup  z jednej gminy, łącznie 60 godzin;

c)     Inwestycji w gospodarstwach rolnych - 20 godzin dla dwóch grup z jednej gminy, łącznie 60 godzin;

d)    Wsparcia dla osób odchodzących od działalności rolniczej - 20 godzin dla  dwóch grup  z jednej gminy, łącznie 60 godzin;

e)    Jak skorzystać w ramach z bezpłatnych szkoleń POKL - 2 godziny dla dwóch grup z jednej gminy, łącznie 6 godzin;

f)       Pozyskujemy środki dla naszej Gminy - 20 godzin dla dwóch grup z jednej gminy, łącznie 60 godzin;

g)    Indywidualne zajęcia dla beneficjentów ostatecznych zainteresowanych złożeniem wniosków dla planowanych działalności, inwestycji, doradztwo - 10 godzin dla dwóch grup  z jednej gminy, łącznie 30 godzin;

.

5.      W ramach Projektu każdy Uczestnik otrzyma bezpłatnie materiały szkoleniowe oraz komplet materiałów dydaktycznych.

6.      Wstępnej weryfikacji zgłoszeń pod kątem spełnienia kryterium dostępu dokona komisja rekrutacyjna, w skład której wchodzi asystent, koordynator projektu Na podstawie dokonanej weryfikacji utworzona zostanie lista rankingowa uczestników projektu oraz lista rezerwowa.

7.      W przypadku rezygnacji osób zakwalifikowanych z przyczyn losowych na ich miejsce zostaną wprowadzone osoby z listy rezerwowej.

 

            § 4

 

Procedura rekrutacji

 

1.      „Rekrutację” przeprowadzi asystent i przy współudziale i nadzorze koordynatora projektu.

2.      W trakcie procesu rekrutacji zostanie wyłonionych 60 osób BO po 20 dla każdej gminy.

3.      Zostanie sporządzona lista rezerwowa – osób, które mogą zająć miejsca BO, którzy przerwą udział w projekcie z ważnych przyczyn losowych.

4.      35  beneficjentów stanowić będą osoby bezrobotne, 5 osoby nieaktywne zawodowo, 20 osoby zatrudnione. W tym:

·     (co najmniej 25 %) osoby poniżej 25 roku życia (15 osób),

·     (co najmniej 25 %) osoby powyżej 45 roku życia (15 osób),

·     pozostała grupa osób (do 50 %) osoby w wieku od 25 roku życia do 45 roku życia (30 osób).

5.      Rekrutacja rozpocznie się 01.04.2011 r. i będzie trwać do  16.04.2011 r.

6.      Informacje o miejscu rekrutacji dostępne będą na Materiałach promocyjnych, a także na stronach internetowych gmin Płońsk, Naruszewo, Sochocin.

7.      Osoby chętne do udziału w projekcie składają w Punkcie Rekrutacyjnym komplet następujących dokumentów:

·        formularz zgłoszeniowy,  dostępny na stronie : (www.ugplonsk.bip.org.pl) oraz w Punkcie Rekrutacyjnym;

·        deklaracja uczestnictwa w projekcie;

·        zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

·        aktualne zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku     potwierdzające status bezrobotnego (w przypadku osób bezrobotnych);

·        aktualne zaświadczanie z urzędu gminy o posiadanym gospodarstwie rolnym lub nakaz płatniczy (w przypadku rolnika);

·        zaświadczenie o zatrudnieniu (w przypadku osoby pracującej);

·        kserokopię dowodu osobistego potwierdzającego zameldowanie na terenie gmin objętych projektem tj. Płońsk, Naruszewo, Sochocin;

8.      Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną powiadomione telefonicznie po  dacie: 17 kwietnia 2011 roku.

 

§ 5

 

Obowiązki uczestników

 

1.      Uczestnik zobowiązany jest do wypełniania ankiet oraz list dostarczanych przez Wnioskodawcę przez cały okres trwania projektu.

2.      Uczestnik zobowiązany jest do udziału w 100% zajęć. Nieobecności bez podania stosownego uzasadnienia lub zaświadczenia będą podstawą do skreślenia z listy uczestników projektu.

 

           § 6

 

Postanowienia końcowe

 

1.      Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2011 r.

2.      Wnioskodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu Rekrutacji

3.      Uczestnik projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji dostępnym w Punkcie Rekrutacyjnym oraz na stronach internetowych:  gmin Płońsk, Naruszewo, Sochocin

4.      Harmonogramy szkoleń ogłoszone zostaną na stronie internetowych gmin Płońsk, Naruszewo, Sochocin oraz tablicy ogłoszeń Urzędów gmin:  Płońsk, Naruszewo i Sochocin.

                                                                                            

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ;       

  Nr projektu: POKL.06.03.00-14-024/10;  Nr Umowy: UDA-POKL.06.03.00-14-024/10-00

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-04-06 09:27:07
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-06 09:27:07
  • Liczba odsłon: 89
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1897127]

przewiń do góry