Gmina Płońsk 09 – 100 Płońsk  Ul. 19 – go Stycznia 39

tel. /0 23/ 662 56 35, 662 56 89, fax.  662 24 26

e-mail : zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

 

Płońsk, dn. 07.04.2011r.

 

ZP.271.7013.06.2011

ZAWIADOMIENIE  
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Płońsk

ul.19 – go Stycznia 39, 09 – 100 Płońsk

tel. 023 6625635, fax. 023 6622426

www.ugplonsk.bip.org.pl

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Rodzaj zamówienia – robota budowlana

 

Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony

Nazwa zadania remont i przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenów rekreacyjno – sportowych w m. Słoszewo Kolonia

STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT:

Liczba złożonych ofert na poszczególne zadania: 4

 

 

Numer oferty

Nazwa firmy (imię i nazwisko), siedziby (miejsce zamieszkania) i adresy Wykonawców

Liczba pkt. w kryterium cena

Razem

01

Zakład Remontowo – Budowlany

„REM – BUD”

J. Karowski, A. Pikalski Spółka Jawna

Ul. Al. Jachowicza 2, 09 – 400 Płock

84,90

84,90

02

Przedsiębiorstwo BUDO – LAND

Zygmunt Antoni Guzik, Piotr Krupiński

Elżbieta Perkowska Spółka Jawna

Ul. Śmiecińska 9, 06 – 400 Ciechanów

87

87

03

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „PASAT”

Cholewy 16A, 09 – 100 Płońsk

100

100

 

04

 

BUDOWLANA

IMPORT – EXPORT Sp. z o.o.

Ul. Płocka 33, 09 – 140 Raciąż

84,80

84,80

 

WYBRANA OFERTA:

 

Nazwa i adres Wykonawcy   Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe            

                                                   „PASAT”

Cholewy 16A, 09 – 100 Płońsk

 

Cena wybranej oferty794.082,37 złotych

Słownie: (siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt dwa 37/100 złotych)

 

Cena najtańszej oferty – 794.082,37 złotych

Słownie: (siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt dwa 37/100 złotych)

 

 

Uzasadnienie wyboru :

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust 1 ustawy PZP oraz Kodeks Cywilny. Wykonawca wykazał, że spełnia warunki udziału w przetargu i zaoferował najniższą cenę. W niniejszym postępowaniu, najniższa cena była jedynym kryterium oceny ofert.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP Wójt Gminy w Płońsku, ul. 19-go Stycznia 39 informuje, że z prowadzonego postępowania nie został wykluczony żaden wykonawca.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP Wójt Gminy w Płońsku, ul. 19-go Stycznia 39 informuje, że w prowadzonym postępowaniu  nie została odrzucona żadna oferta.

 

Zawarcie umowy :

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego działając na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 upzp, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

 

Środki ochrony prawnej :

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

 

                                                                                                

                                                                                                   Wójt Gminy Płońsk

                                                                               /-/Aleksander Jarosławski

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-04-07 15:22:19
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-07 15:22:19
  • Liczba odsłon: 76
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1907306]

przewiń do góry