Gmina Płońsk 09 – 100 Płońsk   Ul. 19 – go Stycznia 39

tel. /0 23/ 662 56 35, 662 56 89, fax.   662 24 26

e-mail : zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

 

 

o szacunkowej wartości powyżej 14.000 euro i poniżej warto ś ci progowych, wynikaj ą cych z

rozporz ą dzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówie ń publicznych

 

 

 

 

Wójt Gminy Płońsk

09-100 Płońsk, ul. 19-go Stycznia 39

tel. (0-23)662 56 35, fax. (0-23) 662 24 26

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl , strona www: www.ugplonsk.bip.org.pl

R emont i przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenów rekreacyjno – sportowych w m. Słoszewo Kolonia

Realizacja projektu pn.:„ Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenów rekreacyjno – sportowych w m. Słoszewo Kolonia” w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach Działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata   2007 – 2013

 

Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami :

Wiesław Targalski – Inspektor ds. ewidencji i utrzymania dróg oraz gospodarki wodnej,

Paweł Sawicki – Podinspektor d/s Innowacji, nowych technologii i promocji,

Ilona Sklepińska – Inspektor ds. zamówień publicznych,

tel. (0-23) 662 56 35 wew. 47, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 8 00 - 16 00 , pokój nr 5,

 

Określenie przedmiotu zamówienia :

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Kod CPV

45212000 – 6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

45330000 – 9 Hydraulika i roboty sanitarne

45332200 – 5 Hydraulika

45332300 – 6 Kładzenie upustów

45331100 – 7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45310000 – 3 Instalacja elektryczna i odgromowa

45341000 – 9 Wznoszenie płotów

45112723 – 9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45212200 – 8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

 

Przedmiotem inwestycji jest r emont i przebudowę świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenów rekreacyjno – sportowych w m. Słoszewo Kolonia

 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje :

1.    Roboty ogólnobudowlane

 

2.    Hydraulika, roboty sanitarne, kładzenie upustów i instalowanie centralnego ogrzewania

3.    Instalacja elektryczna i odgromowa

4.    Ogrodzenie terenu świetlicy wiejskiej

5.    Plac zabaw

6.    Boisko o nawierzchni trawiastej

Szczegółowy zakres przedsięwzięcia zawarty jest w przedmiarach robót i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, stanowiących załącznik do SIWZ i będących integralną częścią SIWZ.

 

Wszystkie prace i związane z nimi czynności muszą być wykonane zgodnie z szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, przedmiarami, kosztorysem ofertowym i stosownymi przepisami prawa budowlanego oraz istniejącymi przepisami i instrukcjami branżowymi.

.

Uzasadnienie wyboru wykonawcy :

Najkorzystniejsza cena.

Nazwa i adres wykonawcy :

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe            

„PASAT”

Cholewy 16A, 09 – 100 Płońsk

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA :

- Ogłoszenie

                                                                                                         

 

                                                                                                             Wójt Gminy Płońsk

                                                                                                         

                                                                                                       /-/ Aleksander Jarosławski

 

 

Płońsk, dnia 20.04.2011r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-04-20 14:23:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-20 14:27:10
  • Liczba odsłon: 72
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1893640]

przewiń do góry