30.05.2011 r.

 

Gmina Płońsk

ul. 19 – go Stycznia 39

09 – 100 Płońsk

ZAPYTANIE

 

Dotyczy: postępowania przetargowego nr ZP.271.3.2011

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) dalej UPZP, Wykonawca, zwraca się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - dalej SIWZ oraz dokonanie zasadnych i koniecznych zmian w treści SIWZ, zgodnie z niniejszym pismem.

 

Zapytanie 1

Dot. zapisu SIWZ, załącznik nr 5 – specyfikacja techniczna, komputer stacjonarny, wymagania dodatkowe

 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę niniejszego zapisu w następujący sposób;

.„Wymagania dodatkowe

3. Płyta główna wyposażona w min. 2 sloty PCI lub 1 złącze PCI oraz 1 złącze PCI-e x 1 i 1 slot PCI Express x16.”

 

Wyjaśnienie

Pytający wnosząc o zmianę zapisu w powyżej opisany sposób pragnie zaoferować rozwiązanie najnowszej generacji oparte na chipsecie Q67, którego charakterystyka wymusza zaproponowaną w zapytaniu konfigurację slotów.

Oferowane w zapytaniu złącze PCI-e x1 obsługuje równoważne urządzenia w stosunku do obsługiwanych przez złącze PCI, dodatkowo wpływa na zwiększenie wielozadaniowości stacji roboczej ze względu na dużo większą ilość możliwych do zastosowanie kart
o nowocześniejszej technologii.

Proponowane rozwiązanie, w przeciwieństwie do wyspecyfikowanego w SIWZ, zapewni Zamawiającemu większą możliwość rozbudowy konfiguracji stacji roboczej poprzez możliwość obsługi dc 32 GB pamięci RAM, oferuje podwójną ilość złączy eSATA, a także kontroler dysków najnowszej generacji SATA III.

Opis przedmiotu zamówienia wskazujący na model stacji roboczej firmy DELL pozostaje
w sprzeczności z podstawową zasadą udzielania zamówień publicznych tj. zasadą uczciwej konkurencji. Celem tej zasady jest chronienie sprawnie funkcjonującego rynku, bowiem właśnie wolny rynek konkurujących ze sobą o uzyskanie zamówienia przedsiębiorstw zapewnia osiąganie maksymalnej efektywności gospodarowania groszem publicznym, zapobieżenie nadużyciom oraz promowanie solidnych i uczciwych przedsiębiorców” (Zamówienia Publiczne pod red prof. Dr hab. Marka Chmaja).

Każde odstąpienie od naczelnych zasad udzielania zamówień publicznych, poprzez formułowanie warunków nadmiernych należy uznać za działania niedopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów, gdyż powoduje jedynie drastyczne ograniczenie liczby potencjalnych wykonawców mogących wziąć udział w niniejszym postępowaniu przetargowym.

 

Zapytanie 2

Dot. zapisu SMJZ, załącznik nr 5 – specyfikacja techniczna, komputer stacjonarny, wymagania dodatkowe

 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę niniejszego zapisu w następujący sposób:

„1. Wbudowane porty: 1 x LPT, 1 x RS232, 1 x VGA lub DVI-I, min. 8 x USB w tym min.
2 z przodu obudowy; wymagana ilość portów nie może być uzyskana poprzez stosowanie przejściówek lub kart PCI.”

Alternatywnie w odniesieniu do powyższych zapisów, wnosimy o dopuszczenie możliwości wyprowadzenia portu VGA z portu DVI-I.

 

Wyjaśnienie

W roku 1999 port VGA został zastąpiony poprzez cyfrowy port DVI (Digital Visual Interface), który występuje w dwóch wersjach: DVI-D (digital only — tylko cyfrowy) oraz oferowanej przez Pytającego wersji DVI-I (cyfrowy i analogowy (VGA)).

Port ten posiada wyprowadzenie cyfrowego sygnału z karty graficznej oraz wyprowadzenie sygnału analogowego VGA. Wyprowadzenie sygnału analogowego odbywa się bezpośrednio z karty graficznej z portu DVI przez dedykowane do tego celu piny, bez żadnej konwersji sygnału oraz zastosowania urządzeń aktywnych itp., a jedynie poprzez umożliwienie wykorzystania niniejszego portu do monitorów ze złączem starego typu (VGA).

Proponowane rozwiązanie jest korzystne dla Zamawiającego, gdyż zwiększa możliwości stacji roboczej poprzez umożliwienie skorzystania zarówno z technologii analogowej VGA, jak i cyfrowej DVI, tym samym rozwiązanie to można nazwać równoważnym, a wręcz przewyższającym wymagane przez Zamawiającego. Oferowane przez Pytającego rozwiązanie pozwala Zamawiającemu na wykorzystanie obydwu technologii, umożliwiając w tej konfiguracji na dowolny wybór zastosowania portu VGA lub DVI.

W związku z powyższym zasadnym wydaje się uwzględnienie propozycji Pytającego.

 

Zapytanie 3

Dot. zapisu SIWZ, załącznik nr 5 specyfikacja techniczna, komputer stacjonarny, zasilacz

 

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zasilacza o mocy max. 320W o wydajności min. 89% z funkcją aktywnego stabilizatora napięcia (PFC), tym samym zmianę zapisu SIWZ
w następujący sposób:

- zasilacz o mocy max. 320W o wydajności min. 89% z funkcją aktywnego stabilizatora napięcia (PFC) alternatywnie

- zasilacz o mocy min. 255W o wydajności min. 89% z funkcją stabilizatora napięcia (PFC) lub zasilacz o mocy max. 320W o wydajności min. 89% z funkcją aktywnego stabilizatora napięcia (PFC)?

 

Wyjaśnienie

Parametr określający moc maksymalną zasilacza jest wyłącznie parametrem mówiącym
o maksymalnym potencjale, który w wyspecyfikowanej przez Zamawiającego konfiguracji nie zostanie osiągnięty.

Zasilacz, który zamierzamy zaoferować posiada układ aktywnego PFC, który dostosowuje się do obciążenia i do warunków w sieci elektrycznej, przez co jest w stanie korygować przesunięcie fazowe w sposób wydajny, niezależnie od warunków pracy zasilacza. W wyniku zastosowania układu aktywnego PFC utrata mocy pobieranej z sieci elektrycznej jest bardzo niska i praktycznie stała w całym zakresie pobieranej mocy zasilacza.

Komputer, który zamierzamy zaoferować posiada zasilacz o mocy max 320W z aktywnym PFC, który w porównywalnej do żądanej w SIWZ konfiguracji charakteryzuje się zużyciem energii na poziomie maksymalnie 50% macy maksymalnej, co pokazuje, iż ten wymagany przez Zamawiającego parametr sztucznie ogranicza grono dostawców do jednego, nie gwarantuje natomiast niższego zużycia energii elektrycznej, co więcej oferowany przez nas komputer może charakteryzować się nie wyższym zużyciem energii od wyspecyfikowanego modelu komputera firmy Dell o mocy max. 255W, który w naszej ocenie jest oparty o starszej generacji, tym samym bardziej energochłonne komponenty

W związku z powyższym zasadnym wydaje się uwzględnienie propozycji Pytającego.

 

Zapytanie 4

Dat. zapisu SIWZ, załącznik nr 5 – specyfikacja techniczna, komputer stacjonarny, BIOS

 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość włączania/wyłączania wszystkich portów bez podziału tył/przód za pomocą funkcji BIOS oraz możliwość włączania/wyłączania wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnych portów z poziomu administratora za pomocą funkcji iAMT zintegrowanej z wymaganym chipsetem płyty głównej?

 

Wyjaśnienie

Parametry SIWZ wskazują, iż użytkownik nie może dokonać zmian w BIOS bez podania hasła administratora, tym samym sprowadza się to do konieczności ingerencji administratora. Proponowane rozwiązanie jest równoważne, a wręcz bardziej ergonomiczne dla administratora, gdyż umożliwia wykonanie operacji zdalnie, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo ochrony np. informacji niejawnych w sieci oraz umożliwia wprowadzanie
i nadzorowanie jednolitej polityki dostępu do nośników i urządzeń przenośnych przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje i upoważnienia.

Zamawiający opisując minimalne parametry niniejszej stacji roboczej w określony w SIWZ sposób dopuszcza się naruszenia zasady z art. 29 ust. 2 i art. 7 ust. 1 UPZP, gdyż wskazuje na jedynego dostawcę jakim jest firma DELL. Każde odstąpienie od zasad udzielania zamówień publicznych, poprzez formułowanie warunków nadmiernych należy uznać za działania naruszające zasadę uczciwej konkurencji. W ocenie Pytającego niniejszy parametr nie uzasadnia ograniczenia konkurencji da jednego producenta, tym samym nie uzasadnia nieracjonalności wydatkowania środków publicznych, co może narazić Zamawiającego na być może nawet milionowe różnice pomiędzy ceną stacji roboczych posiadających ten
w praktyce nieużywaną funkcjonalność, a stacjami spełniającymi pozostałe istotne wymagania.

Zgodnie z powyższym zasadnym i koniecznym jest zmodyfikowanie lub usunięcie powyższego zapisu, O co wnosimy.

 

Zapytanie 5

Dot. zapisu SIWZ, załącznik nr 5 – specyfikacja techniczna, komputer stacjonarny, certyfikaty i standardy

 

Czy Zamawiający dopuszcza usunięcie niniejszego wymogu tub dopuści certyfikat EPEAT na poziomie SILVER przy spełnieniu lub przewyższeniu pozostałych wymaganych parametrów technicznych?

 

Wyjaśnienie

Proponowana zmiana nie ma znaczenia dla cech użytkowych oraz wymagań funkcjonalnych użytkownika, jednocześnie nie znajduje odzwierciedlenia w polskich normach przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich EOG przenoszących te normy oraz utrudnia uczciwą konkurencję uniemożliwiając złożenie ważnej oferty wykonawcy posiadającemu sprzęt wysokiej jakości o wskazanych w zapytaniu parametrach.

Zgodnie z powszechnie dostępną wiedzą „certyfikat” EPEAT to dokument stworzony
w USA, nie uznawany w UE, ważny i obowiązujący właściwie tylko za oceanem, marketingowo wykorzystywany przez korporacje. Sprzęt polskich i europejskich producentów nie może go uzyskać ze względów formalnych (wymagane przedstawicielstwo na terenie USA), a nie technicznych. W związku z powyższym dokument taki nie może być wymagany w niniejszym postępowaniu.

Alternatywnie, nie zmieniając swego stanowiska ws. powyższego wymagania, wnosimy
o zmianę niniejszego wymogu na poziom SILVER.

 

Zapytanie 6

Dot. zapisu SIWZ, załącznik nr 5 – specyfikacja techniczna, monitor, rozdzielczość maksymalna

 

Czy Zamawiający dopuści monitor o rozdzielczości maksymalnej 1440 x 900?

 

Zapytanie 7

Dot. zapisu SIWZ, załącznik nr 5 – specyfikacja techniczna, monitor, zużycie energii

 

Czy Zamawiający dopuści monitor o zużyciu energii 20 W (typowe)?

 

Zapytanie 8

Dot. zapisu SIWZ, załącznik nr 5 – specyfikacja techniczna, monitor, waga bez podstawy

 

Czy Zamawiający dopuści monitor o wadze bez podstawy maksymalnie 4,0 kg?

 

Zapytanie 9

Dot. zapisu SIWZ, załącznik nr 5 – specyfikacja techniczna, monitor, pochylenie monitora

 

Czy Zamawiający dopuści sprzęt spełniający wymagania Zamawiającego opisane w części opisu technicznego dotyczącego regulacji nachylenia monitora: „w zakresie -5 do +25 stopni”?

 

Wyjaśnienie

Zamawiający określając wymogi dot. kąta nachylenia kierował się zapewne wygodą przyszłego użytkownika. Niezaprzeczalnie kąt nachylenia różniący się o 1 stopień (!) nie ma znaczenia dla użyteczności zamawianych monitorów, a może mieć znaczący wpływ na wartość i dostępność dla niniejszego zamówienia, gdyż niniejszy parametr określany jest
w taki sposób tylko w wypadku JEDNEGO monitora firmy DELL.

Zapewne Zamawiający zdaje sobie sprawę, iż różnica rzędu 1 stopnia byłaby zapewne trudna do zauważenia i można przyjąć, iż jest to naturalny błąd pomiaru, nieumniejszający użyteczności tego monitora.

Monitor, który chcemy zaproponować jest nowoczesną konstrukcją, wyposażoną w matrycę
o kącie widzenia większym od wyspecyfikowanego monitora aż o 10 stopni, co jest znaczną wartością w tym parametrze, tym samym wnosimy o uwzględnienie naszej prośby.

 

Jednocześnie pragniemy zauważyć, iż w naszej ocenie pozostawienie zapisów w obecnej wersji powoduje ograniczenie wyboru do jednego producenta sprzętu (ponownie DELL), co jak zauważono powyżej pozostaje w sprzeczności z zasadami zachowania uczciwej konkurencji, tym samym naruszenie będzie miało wpływ wynik postępowania, co może stanowić podstawę do wszczęcia kontroli przez Prezesa UZP.

 

 

Podsumowanie

Zdaniem Pytającego opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia narusza w sposób rażący zasadę nieuczciwej konkurencji. Stanowisko takie popiera Krajowa Izba Odwoławcza i Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przeprowadzonych kontrolach UZP w zakresie opisu przedmiotu zamówienia na sprzęt komputerowy – uchwała KIO z dnia 17 lutego 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 12/10, uchwała KIO z dnia 6 sierpnia 2009 r., sygn. akt KIO/UZP 10/09, uchwała KIO z dnia 13 stycznia 2011 r., sygn. akt KIO/UZP 107/10.

 

Wymogi określone przez Zamawiającego zostały określone w sposób nadmierny i grożący dyskryminacją potencjalnych producentów i niezasadnym faworyzowaniem jedynego producenta spełniającego wymogi, czyli firmę DELL. Oczywistym jest, że preferowanie jednego z dostępnych na rynku producentów określonego sprzętu, a z drugiej strony ograniczanie dostępu do rynku innemu producentowi wskazuje na naruszenie podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych tj. nierównego traktowania i nieuczciwej konkurencji. Przedmiot opisany przez Zamawiającego wskazuje na konkretny produkt, mimo, że niewskazany z nazwy, to zawarte w opisie rozwiązania techniczne pozwalają zidentyfikować tego producenta (podobne zdanie wyrażono w Wyroku Zespołu Arbitrów z dnia 20 kwietnia 2004 r., sygn. akt UZP/ZO/0-725). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości ze strony Zamawiającego ekspertyza niezależnego biegłego wykazująca niniejszą okoliczność może okazać się zasadna. Pytający zaznacza, że ciężar dowodu w zakresie nienaruszenia zasady nieuczciwej konkurencji spoczywa na Zamawiającym.

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-05-31 09:19:56
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-05-31 09:19:56
  • Liczba odsłon: 65
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1907291]

przewiń do góry