Gmina Płońsk 09 – 100 Płońsk  Ul. 19 – go Stycznia 39

tel. /0 23/ 662 56 35, 662 56 89, fax.  662 24 26

e-mail : zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

 

Płońsk, dnia 31.05.2011r.

RG – 271.IGI.02.2011

                                                                                              Do

Wszyscy Wykonawcy biorący udział

w postępowaniu

 

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o znaku postępowania ZP.271.3.2011 na: Zakup i dostawę komputerów wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem, serwis, szkolenia

 

ODPOWIEDZI

 

Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), udzielamy odpowiedzi na następujące pytania:

 

Zapytanie 1

Dot. zapisu SIWZ, załącznik nr 5 – specyfikacja techniczna, komputer stacjonarny, wymagania dodatkowe

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę niniejszego zapisu w następujący sposób;

„Wymagania dodatkowe

3. Płyta główna wyposażona w min. 2 sloty PCI lub 1 złącze PCI oraz 1 złącze PCI-e x 1 i 1 slot PCI Express x16.”

 

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający wymaga, żeby takie dwa sloty PCI były na wyposażeniu płyty głównej, a takie rozwiązanie jest według wiedzy Zamawiającego stosowane przez wielu producentów sprzętu komputerowego. Zmiana rodzajów slotów wymusza ewentualne dodatkowe zakupy urządzeń na kartach PCIe x1 co może stanowić podstawę do zarzucenia Zamawiającemu niegospodarności. W nawiązaniu do powyższego Zamawiający utrzymuje w mocy dotychczasowe zapisy w SIWZ.

 

Zapytanie 2

Dot. zapisu SMJZ, załącznik nr 5 – specyfikacja techniczna, komputer stacjonarny, wymagania dodatkowe

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę niniejszego zapisu w następujący sposób:

„1. Wbudowane porty: 1 x LPT, 1 x RS232, 1 x VGA lub DVI-I, min. 8 x USB w tym min.
2 z przodu obudowy; wymagana ilość portów nie może być uzyskana poprzez stosowanie przejściówek lub kart PCI.”

Alternatywnie w odniesieniu do powyższych zapisów, wnosimy o dopuszczenie możliwości wyprowadzenia portu VGA z portu DVI-I.

 

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający wymaga portu analogowego (VGA), który to port jest powszechnie stosowanym standardem. Zamawiający wie, że można uzyskać obraz analogowy z portu DVI-I przy zastosowaniu przejściówek (adapterów), ale świadomie zawarł w SIWZ zapis niedopuszczający zastosowanie przejściówek, ponieważ takie rozwiązanie wiąże się z dołożeniem dodatkowego elementu (przejściówki, adaptera) który może nie działać poprawnie oraz wymaga zapewnienia więcej miejsca z tyłu obudowy na podłączenie takowej przejściówki. Może to utrudniać lub uniemożliwić rozbudowę zestawu w przyszłości.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie komputera wyposażonego w złącze VGA oraz/i DVI, ale nie dopuszcza komputera wyposażonego w port DVI-I z dołączoną przejściówką (adapterem) na złącze VGA.

 

Zapytanie 3

Dot. zapisu SIWZ, załącznik nr 5 specyfikacja techniczna, komputer stacjonarny, zasilacz

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zasilacza o mocy max. 320W o wydajności min. 89% z funkcją aktywnego stabilizatora napięcia (PFC), tym samym zmianę zapisu SIWZ
w następujący sposób:

- zasilacz o mocy max. 320W o wydajności min. 89% z funkcją aktywnego stabilizatora napięcia (PFC) alternatywnie

- zasilacz o mocy min. 255W o wydajności min. 89% z funkcją stabilizatora napięcia (PFC) lub zasilacz o mocy max. 320W o wydajności min. 89% z funkcją aktywnego stabilizatora napięcia (PFC)?

 

Odpowiedź na pytanie 3

Zamawiający wymaga zasilacza o mocy nie większej niż 255W, ponieważ nie widzi potrzeby posiadania w zestawie komputerowym zasilacza o większej mocy, która będzie nie wykorzystana, a za zużycie której trzeba byłoby ponieść koszty za zużytą energię elektryczną (względy ekonomiczne – szczególnie ważne dla osób o niskim dochodzie, a osoby takie są beneficjentami realizowanego projektu, oraz ekologiczne). Zwiększenie mocy zasilacza zwiększy zużycie prądu, a tym samym podniesie koszty użytkowania sprzętu. Według wiedzy Zamawiającego na rynku istnieje kilku producentów oferujących zasilacze spełniające wymaganie SIWZ, aby dodatkowo jednak rozszerzyć możliwości, Zamawiający po wnikliwej analizie rynku  podwyższa maksymalna dopuszczalna moc zasilacza do 280W.

 

Zapytanie 4

Dat. zapisu SIWZ, załącznik nr 5 – specyfikacja techniczna, komputer stacjonarny, BIOS

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość włączania/wyłączania wszystkich portów bez podziału tył/przód za pomocą funkcji BIOS oraz możliwość włączania/wyłączania wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnych portów z poziomu administratora za pomocą funkcji iAMT zintegrowanej z wymaganym chipsetem płyty głównej?

 

Odpowiedź na pytanie 4

Zamawiający ze względów bezpieczeństwa wymaga funkcjonalności włączania/wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów USB, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy z poziomu BIOS ponieważ większość komputerów nie będzie wykorzystywać funkcjonalności, jaką daje technologia iAMT.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie komputerów, które jako dodatkową opcję będą posiadały wyżej opisana funkcjonalność realizowaną za pomocą iAMT w chipsecie płyty głównej pod warunkiem, że nie będzie wymagało to udziału systemu operacyjnego oraz w BIOS będzie dostępna wymagana w SIWZ opcja włączenia i wyłączenia portów USB tym: wszystkich portów USB, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy.

 

Zapytanie 5

Dot. zapisu SIWZ, załącznik nr 5 – specyfikacja techniczna, komputer stacjonarny, certyfikaty i standardy

Czy Zamawiający dopuszcza usunięcie niniejszego wymogu tub dopuści certyfikat EPEAT na poziomie SILVER przy spełnieniu lub przewyższeniu pozostałych wymaganych parametrów technicznych?

 

Odpowiedź na pytanie 5

Program EPEAT określający normę EPEAT jest częścią programu GEC (Green Electronic Council) prowadzonego przez międzynarodową fundację non-profit ISDF (International Substainable Development Fundation) z siedzibą w USA. EPEAT jest oparta na wymaganiach standardu IEEE1680-2006 opracowanego przez IEEE (ang. Institute of Electrical and Electronics Engineers - Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników), który mimo faktu, iż również posiada swoją siedzibę w USA, nie jest traktowany jako organizacja amerykańska a międzynarodowa.

Standardy określane przez IEEE obowiązują na całym świecie, a produkowanie m.in. komputerów, które są przedmiotem niniejszego postępowania, bez przyjęcia standardów opracowanych przez IEEE choćby w zakresie protokołów transmisyjnych, budowy portów wejścia/wyjścia byłoby niemożliwe. Należy również wskazać, iż podstawą do uzyskania certyfikatu są normy produkcji, budowy sprzętu informatycznego obowiązujące także na terenie Unii Europejskiej (m.in. RoHS, ISO 14001, Energy Star, EMAS. IEEE. ISO 11469:2000).

Według wiedzy Zamawiającego normę EPEAT na poziomie GOLD spełnia sprzęt komputerowy kilku producentów obecnych stale na rynku polskim (również polskich), a więc dedykowany na rynek Unii Europejskiej. Kryteria EPEAT oprócz wymogów spełnienia normy Energy Star to miedzy innymi eliminacja materiałów szkodliwych dla środowiska, długa żywotność produktu, energooszczędność i wydajność. Wykonawca ponadto przeczy sam sobie, twierdząc, iż polscy i europejscy producenci nie mogą uzyskać certyfikatu EPEAT, a jednocześnie proponując sprzęt posiadający takowy certyfikat na niższym niż wymagany poziomie.

Zarzut jakoby postawiony przez Zamawiającego wymóg utrudnia uczciwą konkurencję jest poświadczeniem  braku kompetencji ze strony Wykonawcy, gdyż na wskazanej w SIWZ stronie EPEAT (www.epeat.net) dostępna jest lista wielu producentów sprzętu komputerowego spełniających postawione kryterium.

W nawiązaniu do powyższego Zamawiający utrzymuje w mocy dotychczasowe zapisy w SIWZ.

 

Zapytanie 6

Dot. zapisu SIWZ, załącznik nr 5 – specyfikacja techniczna, monitor, rozdzielczość maksymalna

Czy Zamawiający dopuści monitor o rozdzielczości maksymalnej 1440 x 900?

 

Odpowiedź na pytanie 6

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie monitora o rozdzielczości maksymalnej 1440 x 900, gdyż parametr ten spełnia minimalne wymagania określone w SIWZ.

 

Zapytanie 7

Dot. zapisu SIWZ, załącznik nr 5 – specyfikacja techniczna, monitor, zużycie energii

Czy Zamawiający dopuści monitor o zużyciu energii 20 W (typowe)?

 

Odpowiedź na pytanie 7

Tak, Zamawiający dopuści monitor o zużyciu energii 20W (typowe).

 

Zapytanie 8

Dot. zapisu SIWZ, załącznik nr 5 – specyfikacja techniczna, monitor, waga bez podstawy

Czy Zamawiający dopuści monitor o wadze bez podstawy maksymalnie 4,0 kg?

 

Odpowiedź na pytanie 8

Zamawiający nie zmienia wymagania w zakresie maksymalnej wagi monitora.

 

Zapytanie 9

Dot. zapisu SIWZ, załącznik nr 5 – specyfikacja techniczna, monitor, pochylenie monitora

Czy Zamawiający dopuści sprzęt spełniający wymagania Zamawiającego opisane w części opisu technicznego dotyczącego regulacji nachylenia monitora: „w zakresie -5 do +25 stopni”?

 

Odpowiedź na pytanie 9

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie monitora o zakresie regulacji nachylenia w zakresie -5 do +25 stopni, gdyż parametr ten spełnia minimalne wymagania określone w SIWZ.

 

Wskazanie w SIWZ wymogów technicznych i jakościowych dotyczących przedmiotu zamówienia trudnych do spełnienia przez konkretnego Wykonawcę, nie stanowi dostatecznej podstawy do uznania, że przedmiot zamówienia określony został w sposób utrudniający uczciwą konkurencję. Opis przedmiotu zamówienia ma umożliwiać dokonanie zakupu zgodnego z obiektywnymi potrzebami Zamawiającego i nie naruszać zasad uczciwej konkurencji. Wymóg opisania przedmiotu zamówienia w sposób, który nie utrudnia uczciwej konkurencji nie oznacza, że wymagania przedmiotowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, muszą pozwalać na udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszystkim podmiotom działającym w danej branży. Pogląd taki odzwierciedla utrwalona linia orzecznicza Zespołu Arbitrów (np. wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 9 maja 2006 r. sygn. akt UZP/ZO/0-1270/06, wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 6 lipca 2005 r. sygn. akt UZP/ZO/01614/05).

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-05-31 09:26:55
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-05-31 09:26:55
  • Liczba odsłon: 79
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1907463]

przewiń do góry