Gmina Płońsk 09 – 100 Płońsk   Ul. 19 – go Stycznia 39

tel. /0 23/ 662 56 35, 662 56 89, fax.   662 24 26

e-mail : zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

 

 

o szacunkowej wartości powyżej 14.000 euro i poniżej warto ś ci progowych, wynikaj ą cych z

rozporz ą dzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówie ń publicznych

 

 

 

 

Wójt Gminy Płońsk

09-100 Płońsk, ul. 19-go Stycznia 39

tel. (0-23)662 56 35, fax. (0-23) 662 24 26

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl , strona www: www.ugplonsk.bip.org.pl

Z akup i dostawa komputerów wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem, serwis, szkolenia

Realizacja projektu pn.:„ Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Płońsk” w ramach Działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

 

Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami :

Paweł Sawicki – Podinspektor d/s Innowacji, nowych technologii i promocji, Kierownik Projektu,

Ilona Sklepińska – Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego,

Olga Kmieć – Pracownik Urzędu Gminy w Płońsku,

tel. (0-23) 662 56 35 wew. 47, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 8 00 - 16 00 , pokój nr 5,

 

Określenie przedmiotu zamówienia :

 

Kod CPV

30213100 – 6 Komputery przenośne,

30231300 – 0 Komputery stacjonarne,

30231250 – 4 Monitory,

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa :

1.       Komputer przenośny (laptop) – 80 szt.

2.       Komputery stacjonarny wraz z monitorem – 70 szt.

3.       Serwis komputerów

4.       Przeszkolenie 70 osób

 

2. Wymagania w zakresie innych cech:

1)       komputery i pozostałe urządzenia muszą być fabrycznie nowe,

2)       urządzenia muszą posiadać instrukcję obsługi oraz dokumenty gwarancyjne w języku polskim;

3)       do wszystkich urządzeń należy dołączyć wszelkie kable niezbędne do ich prawidłowego użytkowania,

4)       inne wymagane dokumenty dotyczące sprzętu określone zostały w Specyfikacjach technicznych stanowiących załącznik nr 5 do formularza ofertowego.

 

3. Wykonawca udziela gwarancji określonej w Specyfikacji technicznej sprzętu komputerowego i pozostałych urządzeń (załącznik nr 5 do formularza ofertowego) i zobowiązuje się do dostarczenia kart gwarancyjnych.

4. Szczegółowa Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego i pozostałych urządzeń wraz z określeniem ilości zamawianego sprzętu została określona w załączniku nr 5 do formularza ofertowego.

 

5. Wykonawca sporządza i załącza do oferty specyfikację techniczną oferowanego sprzętu, przy czym   parametry techniczne i okresy gwarancji określone w Specyfikacji technicznej sprzętu komputerowego i pozostałych urządzeń stanowią wymagania minimalne, które musi spełniać oferowany sprzęt. Wykonawca może zaoferować lepsze parametry sprzętu.

 

6. W wypełnionej tabeli w formularzu oferty, Wykonawca podaje producenta i model oferowanego sprzętu oraz oferowane okresy gwarancji.

 

7. W przypadku, gdy parametry oferowanego sprzętu są tożsame z wymienionymi w Specyfikacji technicznej sprzętu komputerowego i pozostałych urządzeń wówczas Wykonawca może załączyć do oferty podpisaną specyfikację techniczną sprzętu załączoną do niniejszej SIWZ.

Uzasadnienie wyboru wykonawcy :

Najkorzystniejsza cena.

Nazwa i adres wykonawcy :

Unizeto Technologies S.A.

Oddział w Lublinie

Al. Kraśnicka 31, 20 – 718 Lublin

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA :

- Ogłoszenie

                                                                                                         

 

                                                                                                            Wójt Gminy Płońsk

                                                                                                         

                                                                                                       /-/ Aleksander Jarosławski

 

 

Płońsk, dnia 06.06.2011r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-06-06 16:34:10
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-06-06 16:37:02
  • Liczba odsłon: 67
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1901931]

przewiń do góry